Abonnementstarief Wmo stapsgewijs ingevoerd

14 november 2018,  

Het in het Regeerakkoord aangekondigde abonnementstarief Wmo wordt in twee stappen ingevoerd. Met ingang van 2019 worden binnen de huidige regels de parameters voor de eigen bijdrage Wmo zodanig aangepast dat de bijdrage gelijk is aan het toekomstige abonnementstarief. Pas na een wetswijziging kan het abonnementstarief werkelijk worden ingevoerd. De verwachting is dat dit met ingang van 2020 een feit is.

Gering effect voor minima
Het belangrijkste doel van het abonnementstarief is het terugdringen van stapeling van zorgkosten. Door een vast laag tarief te hanteren, dat vrijwel gelijk is aan de huidige laagste eigen bijdrage, wordt de groep middeninkomens in het bijzonder tegemoetgekomen. Voor minima heeft de maatregel ook een effect, zij het beperkt. Zij gaan € 17,50 per 4 weken betalen, in plaats van nu € 17,60.

Wetswijziging nodig om stapeling tegen te gaan
Om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan wordt ook de bijdrage die moet worden betaald voor het gebruik van algemene voorzieningen onder het abonnementstarief gebracht. Dit geldt in ieder geval voor algemene voorzieningen waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan, zoals huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Of andere algemene voorzieningen, waarbij sprake is van incidenteel gebruik ook onder het abonnementstarief komen te vallen, kan door de gemeente bij verordening worden bepaald. Omdat hier een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) nodig is laat dit nog zeker een jaar op zich wachten. Tot die tijd blijft het voor gemeenten mogelijk om bovenop de eigen bijdrage Wmo ook een bijdrage voor algemene voorzieningen te vragen.

Tevens blijft het mogelijk af te wijken van de landelijke parameters voor de eigen bijdrage of een minimabeleid te voeren, waarbij aan mensen met een laag inkomen geen eigen bijdrage wordt opgelegd. Of deze mogelijkheid ook na de wetswijziging blijft bestaan, is nog onduidelijk. Ook is nog onzeker of niet-gepensioneerde meerpersoonshuishouden vrijgesteld blijven van het betalen van een eigen bijdrage. Binnen de huidige regeling betaalt deze groep alleen een inkomensafhankelijk deel bij een inkomen boven de inkomensgrens.

Via de gemeentepolis bieden zorgverzekeraars een vergoeding voor de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen. Slechts enkele verzekeraars vergoeden ook de bijdrage voor het gebruik van algemene voorzieningen. De introductie van het abonnementstarief vraagt per 2020 om herziening van de dekkingstekst en de voorwaarden. Voor 2019 is een aanpassing niet noodzakelijk. Daarom blijven dekkingsteksten en voorwaarwaarden voor het komende jaar ongewijzigd.

Effect op de vraag naar zorg en ondersteuning
Voor gemeenten betekent de invoering van het abonnementstarief dat de inkomsten uit eigen bijdragen teruglopen. Zij worden hiervoor gedeeltelijk gecompenseerd door het Rijk. Voor het resterende deel zullen gemeenten het moeten opvangen binnen de eigen begroting. Daarbij komt nog dat de vraag naar zorg en ondersteuning naar verwachting zal toenemen, nu de drempel van de eigen bijdrage aanzienlijk wordt verlaagd. Mensen met hogere inkomens, die eerder om financiële redenen geen beroep op de gemeente deden, zullen dit nu mogelijk wel weer doen. Voor dit effect worden gemeenten niet gecompenseerd. Om zorg en ondersteuning bereikbaar en betaalbaar te houden zoeken gemeenten momenteel naar nieuwe mogelijkheden. De gemeentepolis is voor de doelgroep minima een instrument om zorg en ondersteuning te ontsluiten. Als ook algemene voorzieningen in 2020 onder het abonnementstarief worden gebracht, voorzien wij een licht toenemende vraag naar de compensatie voor de eigen bijdrage Wmo zoals die in veel gemeentepolissen is opgenomen.

Directe declaratie eigen bijdrage niet mogelijk
Verschillende gemeenten en zorgverzekeraars hebben de wens geuit facturen van Wmo- en Wlz-cliënten die in aanmerking komen voor een vergoeding van de eigen bijdrage vanuit de gemeentepolis, direct te declareren bij de zorgverzekeraar. Op deze manier hoeft de cliënt de factuur niet eerst zelf te betalen. Het CAK heeft ons laten weten niet aan dit verzoek tegemoet te kunnen komen. Het CAK is een zelfstandig bestuursorgaan met een publieke taak. Het is hen daarom niet toegestaan declaraties in te dienen bij de zorgverzekeraars waarvan de basis ligt in een privaatrechtelijke overeenkomst.

Nieuwe handreiking in ontwikkeling
De inzet van de voormalige Wtcg- en CER gelden is een van de mogelijkheden om gemeentelijke zorg en ondersteuning bereikbaar en betaalbaar te houden. Een aantal mogelijkheden is beschreven in onze notitie ‘Eigen bijdragen Wmo/WLZ’. Zoals aangegeven is een aantal elementen rond het abonnementstarief nog onduidelijk. Zodra hierover meer bekend is, brengen wij een geactualiseerde notitie uit. Tot die tijd kunt u de huidige versie bij ons opvragen via de regiomanager.

Tags
Wmo