‘Alles is Gezondheid…’

6 februari 2014,  

‘Alles is Gezondheid…’

Op 5 februari vond de startconferentie van ‘Alles is Gezondheid…’ plaats. Dit programma, onder coördinatie van het ministerie van VWS, moet leiden tot een gezonder en vitaler Nederland. BS&F is één van de partners in dit programma. ‘Alles is gezondheid’ is het nationale programma waarin publieke én private partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

Op 5 februari is dit programma officieel van start gegaan. BS&F heeft haar inzet bekrachtigt met het ondertekenen van onderstaande ‘pledge’:

Ja, wij BS&F, willen ons verbinden aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid...'. Wij zijn van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie.

Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de gezondheid van mensen. Wij onderschrijven dat een brede aanpak gericht op preventie hierbij essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid (AiG)’, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op:

  • Het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren
  • Een prominente plek voor preventie in de gezondheidszorg
  • Het op peil houden van de gezondheidsbescherming en nieuwe bedreigingen te keren

Wij, BS&F, zullen de impact van 'Alles is gezondheid...' verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren: 

  • Ons inzetten om de collectieve zorgverzekering, het gemeentelijke instrument om samen met de zorgverzekeraar aan kwetsbare burgers een goede toegang tot zorg te bieden, te verbreden tot een gezondheidsverzekering waarin effectieve interventies gericht op het verbeteren van de gezonde leefstijl van de deelnemers in samenspel tussen gemeente en zorgverzekeraar worden gefinancierd en georganiseerd
  • Hierbij de brug te slaan tussen de belangen van de betreffende gemeente(n) en zorgverzekeraar(s) op het gebied van gezondheidswinst voor kwetsbare burgers
  • Opgedane ervaringen te delen met zowel lokale partijen (waaronder gemeenten, GGD’en, eerstelijn, zorgverzekeraars) als landelijke belanghebbenden zoals VNG, ZN en de ministeries van SZW en VWS

Wij maken graag afspraken met 'Alles is gezondheid...' om deze ambities concreet handen en voeten te geven, met afstemming over inzet, monitoring en evaluatie. Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.

Zie ook www.allesisgezondheid.nl voor meer informatie over dit nationale preventieprogramma.