Gegevens wanbetalers in gemeente opvragen bij het CAK

9 februari 2018,  

BS&F Nieuwsitem

Gegevens wanbetalers in gemeente opvragen bij het CAK

Met enige regelmaat krijgen we vragen over de mogelijkheid om een lijst met wanbetalers binnen de eigen gemeente op te vragen bij het CAK. In dit nieuwsitem gaan we hierop nader in.

1. Inleiding
Wanneer iemand een betalingsachterstand heeft van 6 maandpremies voor de basisverzekering dan meldt de zorgverzekeraar deze persoon aan bij het CAK. Vanaf dit moment is men niet langer nominale premie verschuldigd aan de zorgverzekeraar, maar een (hogere) bestuursrechtelijke premie aan het CAK.[1] Deze wordt indien mogelijk rechtstreeks ingehouden op de bron van het inkomen. Indien bronheffing niet mogelijk is ontvangt de wanbetaler een acceptgiro van het CJIB.

2. Lijstwerk wanbetalers bij CAK opvragen
Gemeenten die werk willen maken van uitstroom van wanbetalers uit het bestuursrechtelijk premieregime hebben hiervoor in de eerste plaats informatie nodig over de omvang van de problematiek in de eigen gemeente. Daarom is het in de regelgeving mogelijk gemaakt dat gemeenten deze informatie bij het CAK kunnen opvragen.[2] Hiermee is dus een wettelijke basis aanwezig voor deze gegevensuitwisseling. Het is daarmee overigens een uitbreiding op de al bestaande mogelijkheden voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgverzekeraars.[3]

Op de lijst staan persoonsgegevens (waaronder BSN), gegevens over de zorgverzekeraar, de verschuldigde CAK-premie, de verblijfsduur in de regeling en de wijze van inning door het CAK.

Het bestand kan onder vermelding van de postcoderanges van de gemeente worden aangevraagd bij wanbetalersvoorgemeente@hetcak.nl. Het bestand wordt vervolgens per beveiligde mail naar de gemeente gestuurd. Als u eerst meer wilt weten over deze mogelijkheid dan kunt u contact opnemen met uw relatiemanager bij het CAK (als u niet weet wie dit is kunt u contact opnemen met uw regiomanager bij BS&F).

3. Tot slot
Daarnaast is belangrijk om te weten dat het gaat om een lijst met daarop:

  1. Alle wanbetalers, dus niet alleen (bijstandsgerechtigden en overige) minima.
  2. Wanbetalers bij alle zorgverzekeraars, dus niet alleen de gemeentepolis-verzekeraar.
  3. Informatie over personen in het bestuursrechtelijk premieregime, dus niet om personen met betalingsachterstanden die nog niet zijn aangemeld bij het CAK.[4]

Zoals gezegd begint het werk maken van uitstroom met inzicht in de omvang van het probleem. Het lijstwerk van het CAK biedt hiervoor een goed uitgangspunt. Vervolgens moeten de betreffende mensen nog uitstromen. Klik daarom hier voor een overzicht van de mogelijkheden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime (waaronder de bekende WUB-regeling om bijstandsgerechtigden groepsgewijs uit te laten stromen).


[1] Een eventuele aanvullende verzekering die men had is op dit moment beëindigd. Daarnaast is vaak sprake van toenemende meervoudige schuldenproblematiek.
|[2] Zie hier de publicatie van de regeling inclusief uitgebreide toelichting.
[3] Zie hierover ons eerdere nieuwsitem.
[4] Om te voorkomen dat personen met een betalingsachterstand tot en met 5 maandpremies instromen in de wanbetalersregeling is de uitwisseling met zorgverzekeraars zoals aangegeven in noot 2 bedoeld.