Ons nieuws

Blijf op de hoogte.
26 juni 2017
Met de brief ‘Kwaliteit loont’ heeft minister Schippers in 2015 een beweging in gang gezet waardoor mensen met een hoge zorgvraag financieel aantrekkelijker worden voor verzekeraars. Hierover hebben wij eerder bericht in dit nieuwsitem en dit nieuwsitem. Per 2018 wordt de volgende stap gezet in deze ontwikkeling. 1. Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering en mogen geen hogere premie vragen aan mensen met hogere zorgkosten. Daarom is een systeem bedacht dat zorgverzekeraars financieel compenseert aan de hand van verzekerdenkenmerken, zodat het niet zou moeten uitmaken of zij zieke of gezonde mensen in portefeuille hebben. Dit systeem van...
Lees verder
21 december 2016
In onze traditionele eindejaarsnieuwsbrief vindt u informatie rondom de Gemeentepolis, het verzekerde pakket, het eigen risico, de zorgtoeslag en wanbetaling. Het team van BS&F wenst u een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2017 toe! 1. Marktontwikkelingen basisverzekering 2017 1.1 Algemeen Het aantal basispolissen in 2017 blijft met een daling van twee relatief stabiel rond de zestig. Deze daling is mede het gevolg van het verdwijnen van Azivo, dat met ingang van 2017 opgaat in Menzis. Binnen het totale aanbod aan basisverzekeringen bevinden zich polissen die identiek zijn qua dekking en gecontracteerde zorg. Hoewel transparantie door VWS als speerpunt is benoemd, lijkt hier...
Lees verder
21 oktober 2016
Sinds donderdag 20 oktober is het vernieuwde Gezondverzekerd.nl online. De website is in een moderner jasje gestoken en bevat diverse verbeteringen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. De belangrijkste ontwikkelingen op een rij: Responsive website: de website past zich aan naar het apparaat (mobiel, tablet of desktop).  Gebruiksvriendelijker: minder tekst op één pagina & minder scrollen.  Logische opbouw aanvraag: de inkomens- en/of vermogensvragen zijn naar voren gehaald in het proces. Bezoekers weten daardoor snel in het aanvraagproces of ze in aanmerking komen voor de collectiviteit en wat de bijbehorende premies zijn.  Kassabon: gedurende het hele aanvraagproces is een duidelijk overzicht toegevoegd van de pakketaanvraag...
Lees verder
6 oktober 2016
Op Prinsjesdag is aangekondigd dat de eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning wordt verlaagd. Inmiddels is bekend hoe de maatregel wordt ingericht. In dit nieuwsitem leggen we uit wat de maatregel inhoudt en wat dit betekent voor minima en de gemeentepolis. 1. Verlaging eigen bijdrage, verhoging gemeentefonds Het kabinet verlaagt voor bijna 300.000 huishoudens de eigen bijdragen voor Wmo-ondersteuning. Dit doet zij via het aanpassen van de landelijke standaard parameters voor het vaststellen van deze eigen betalingen. Aangezien deze aanpassing zou betekenen dat gemeenten minder inkomsten hebben (via de ontvangen eigen bijdragen) wordt parallel € 50 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Deze compensatie vindt...
Lees verder
23 september 2016
Op 20 september is de jaarlijkse rijksbegroting gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen voor het gemeentelijke sociale domein. Bestendiging van beleid en verbetering van koopkracht In de miljoenennota voor komend jaar zijn weinig echte verrassingen te vinden. Fundamentele ‘ombuigingen’ zijn al eerder (in de beginjaren van het kabinet) doorgevoerd en de decentralisaties van taken en budget naar gemeenten zijn doorgevoerd. Het kabinet richt zich nu op koopkracht: bijna iedereen moet en kan er iets op vooruit gaan. In de begrotingen van SZW en VWS [1] vinden we dan ook diverse financiële impulsen, gericht op diverse doelgroepen. 1....
Lees verder
16 mei 2016
In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het aanjaagteam verwarde personen in september 2015 van start gegaan. In de bredere aanpak van de problematiek rondom verwarde personen wordt ook onverzekerdheid genoemd. 1. Achtergrond In de praktijk blijkt dat de huidige systemen geen volledige oplossing bieden voor de onverzekerdenproblematiek. Een kleine kwetsbare groep burgers valt buiten de boot. Het gaat om mensen met vaak verschillende aandoeningen of beperkingen, veelal van psychische aard, in combinatie met bepaalde levensproblemen zoals schulden, dakloosheid en werkloosheid. In veel gevallen is ook...
Lees verder
17 december 2015
Het tijdperk van het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekeringen ligt alweer enige tijd achter ons. Op 1 januari 2016 viert de Zorgverzekeringswet namelijk haar tiende verjaardag. Wij hebben daarom deze editie van onze traditionele eindejaarsnieuwsbrief het thema ‘Tien jaar Zorgverzekeringswet’ meegegeven. In deze nieuwsbrief vindt u naast de gebruikelijke informatie rondom de gemeentelijke collectiviteit, het verzekerde pakket, het eigen risico, de zorgtoeslag en wanbetaling ook her en der een terugblik op het afgelopen decennium. Het team van BS&F wenst u een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2016 toe!   1. Marktontwikkelingen basisverzekering 2016 1.1 Algemeen In 2016 is een aantal labels van de markt...
Lees verder
20 november 2015
Vaak spelen privacyvraagstukken rond het thema uitwisselen (vroeg)signaleringsinformatie. Met het uitbreiden van de Regeling zorgverzekering heeft het ministerie van VWS helderheid geschapen over wat is toegestaan op dit punt. 1. Essentie van de regeling De regeling (inclusief toelichting) is deze week gepubliceerd en daarmee direct in werking getreden. De regeling ziet op twee soorten werkzaamheden, die zijn gericht op: (Vroeg)preventie: voorkomen of verminderen van schulden uit de zorgverzekering; en Uitstroombevordering: bevorderen van uitstroom uit de bestuursrechtelijke premieheffing.  In de regeling wordt aangegeven welke gegevens bij deze werkzaamheden door gemeenten en zorgverzekeraars uitgewisseld kunnen worden. In de volgende paragraaf is hiervan een overzicht opgenomen. 2. Overzicht van de uit...
Lees verder
18 september 2015
Op 15 september is de jaarlijkse rijksbegroting gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen hieruit voor het gemeentelijke sociale domein. Ogenschijnlijke rust De miljoenennota van komend jaar oogt overzichtelijk, zeker in vergelijking tot de forse hervormingen van de afgelopen jaren. De decentralisaties zijn (op papier) geregeld en de tijd van ingrijpende ‘ombuigingen’ is voorbij. De begroting van het ministerie van VWS spreekt dan ook van finetuning van het stelsel. Voor gemeenten begint echter juist de spannende periode: transitie-budgetten en overgangsrechten lopen af en moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Hieronder behandelen wij de beleidsagenda van de Rijksoverheid voor 2016 (en verder),...
Lees verder
3 augustus 2015
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bekendgemaakt welke wijzigingen zij aanbrengt in het verzekerde pakket van de basisverzekering. 1. Inleiding De aanpassingen die per 1 januari 2016 in het pakket worden gedaan zijn voornamelijk bedoeld om bepaalde verzekerde prestaties te verduidelijken of om verschillen tussen de uitvoeringspraktijk en de juridische vormgeving te herstellen. Naast de in dit nieuwsitem opgenomen wijzigingen verandert het basispakket continu door nieuwe behandelingen en medicijnen die voldoen aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ en daarom automatisch binnen de dekking vallen. 2. Vergoeding invasieve diagnostiek na prenatale screening In Nederland mag de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) alleen...
Lees verder
17 juni 2015
Ons eerdere nieuwsitem beschreef de ambitie van minister Schippers (VWS) om zorgverzekeraars te bewegen meer werk te maken van goede zorg en passende zorgverzekeringen voor mensen met een relatief hoge zorgvraag (zoals chronisch zieken en mensen met een laag inkomen).Inmiddels heeft zij dit voornemen geconcretiseerd in een forse aanpassing van de zogenaamde ‘risicoverevening’, waardoor het voor zorgverzekeraars aantrekkelijker wordt om zich te richten op kwetsbare burgers. 1. Inleiding Nederland kent een zorgstelsel met acceptatieplicht: zorgverzekeraars mogen geen mensen weigeren voor hun basisverzekering. Ook mogen zij geen premiedifferentiatie toepassen: het is niet toegestaan om ongezonde mensen voor de basisverzekering een hogere premie te...
Lees verder
18 februari 2015
Half december 2014 is een wetsvoorstel van minister Schippers van VWS verworpen door de Eerste Kamer. Onderdeel van het voorstel was dat zorgverzekeraars niet langer verplicht zouden zijn om een vergoeding te geven voor niet-gecontracteerde zorg. Dit werd in de media ook wel aangeduid met de term ‘beperking van de vrije artsenkeuze’. 1. Inleiding Inmiddels heeft de minister een alternatief plan ontwikkeld. Hiermee blijft de huidige verplichting om een minimale vergoeding van rond de 75% te geven voor niet-gecontracteerde zorg in stand. Volgens het kabinet gaat het binnen het nieuwe plan om een pakket aan maatregelen gericht op het toegankelijk houden van...
Lees verder
19 december 2014
Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering 2015 19 december 2014 Als afsluiting van ieder jaar versturen wij half december traditiegetrouw onze eindejaarsnieuwsbrief met daarin de relevante ontwikkelingen rond de zorgverzekering. Zo ook dit jaar. Hierbij hebben wij uiteraard bijzondere aandacht voor de gemeentelijke collectiviteit, die voor het jaar 2015 met name in het teken staat van de uitbreiding met een variant voor chronisch zieken en gehandicapten. In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over pakket en eigen risico, maar ook zorgtoeslag en de regelingen voor wanbetalers en onverzekerden. Het team van BS&F wenst u alvast prettige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2015 toe! Printversie 1....
Lees verder
19 september 2014
Miljoenennota 2015: impact op zorg en sociale zekerheid 19 september 2014 Op 16 september is de jaarlijkse rijksbegroting gepresenteerd. In dit nieuwsitem geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen hieruit voor het gemeentelijke sociale domein. Printversie Jaar van het waarmaken De miljoenennota brengt dit jaar geen grote verrassingen voor het sociale domein, zoals te verwachten viel. De afgelopen jaren zijn immers de (wettelijke) fundamenten gebouwd voor een forse taakverschuiving van landelijk naar lokaal. Komend jaar moet deze decentralisatieslag in de praktijk waargemaakt worden. Het kabinet realiseert zich dat deze operatie niet zonder ‘incidenten’ zal verlopen en dat voor veel mensen onzekerheid dreigt. De economische...
Lees verder
3 juli 2014
Participatiewet en Wet maatregelen Wwb aangenomen door Eerste Kamer Printversie Op 1 juli heeft na de Tweede Kamer ook de Senaat ingestemd met de Participatiewet en de Wet maatregelen Wwb. In dit nieuwsitem gaan wij in op de impact hiervan op de Collectieve Zorgverzekering voor Minima. 1. Inleiding De Participatiewet (Pw) en de Wet maatregelen Wwb en enkele andere wetten (Wet maatregelen Wwb) zijn gezamenlijk in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Naast beide wetsvoorstellen is over vier moties gestemd, maar deze zijn alle verworpen. Hiermee is de tweede van de drie grote decentralisaties een feit. Naast de Pw zijn dit de Jeugdwet (aangenomen door...
Lees verder