Ons nieuws

Blijf op de hoogte.
18 februari 2015
Half december 2014 is een wetsvoorstel van minister Schippers van VWS verworpen door de Eerste Kamer. Onderdeel van het voorstel was dat zorgverzekeraars niet langer verplicht zouden zijn om een vergoeding te geven voor niet-gecontracteerde zorg. Dit werd in de media ook wel aangeduid met de term ‘beperking van de vrije artsenkeuze’. 1. Inleiding Inmiddels heeft de minister een alternatief plan ontwikkeld. Hiermee blijft de huidige verplichting om een minimale vergoeding van rond de 75% te geven voor niet-gecontracteerde zorg in stand. Volgens het kabinet gaat het binnen het nieuwe plan om een pakket aan maatregelen gericht op het toegankelijk houden van...
Lees verder
19 december 2014
Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering 2015 19 december 2014 Als afsluiting van ieder jaar versturen wij half december traditiegetrouw onze eindejaarsnieuwsbrief met daarin de relevante ontwikkelingen rond de zorgverzekering. Zo ook dit jaar. Hierbij hebben wij uiteraard bijzondere aandacht voor de gemeentelijke collectiviteit, die voor het jaar 2015 met name in het teken staat van de uitbreiding met een variant voor chronisch zieken en gehandicapten. In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over pakket en eigen risico, maar ook zorgtoeslag en de regelingen voor wanbetalers en onverzekerden. Het team van BS&F wenst u alvast prettige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2015 toe! Printversie 1....
Lees verder
19 september 2014
Miljoenennota 2015: impact op zorg en sociale zekerheid 19 september 2014 Op 16 september is de jaarlijkse rijksbegroting gepresenteerd. In dit nieuwsitem geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen hieruit voor het gemeentelijke sociale domein. Printversie Jaar van het waarmaken De miljoenennota brengt dit jaar geen grote verrassingen voor het sociale domein, zoals te verwachten viel. De afgelopen jaren zijn immers de (wettelijke) fundamenten gebouwd voor een forse taakverschuiving van landelijk naar lokaal. Komend jaar moet deze decentralisatieslag in de praktijk waargemaakt worden. Het kabinet realiseert zich dat deze operatie niet zonder ‘incidenten’ zal verlopen en dat voor veel mensen onzekerheid dreigt. De economische...
Lees verder
3 juli 2014
Participatiewet en Wet maatregelen Wwb aangenomen door Eerste Kamer Printversie Op 1 juli heeft na de Tweede Kamer ook de Senaat ingestemd met de Participatiewet en de Wet maatregelen Wwb. In dit nieuwsitem gaan wij in op de impact hiervan op de Collectieve Zorgverzekering voor Minima. 1. Inleiding De Participatiewet (Pw) en de Wet maatregelen Wwb en enkele andere wetten (Wet maatregelen Wwb) zijn gezamenlijk in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Naast beide wetsvoorstellen is over vier moties gestemd, maar deze zijn alle verworpen. Hiermee is de tweede van de drie grote decentralisaties een feit. Naast de Pw zijn dit de Jeugdwet (aangenomen door...
Lees verder
19 juni 2014
Pakket basisverzekering 2015 Printversie Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs bekendgemaakt welke wijzigingen zij voornemens is aan te brengen in het verzekerde pakket van de basisverzekering. 1. Nog niet definitief Het gaat nog om voorgenomen wijzigingen. Afhankelijk van het moment waarop pakketbeheerder Zorginstituut Nederland (ZiNL, het voormalige CVZ) een aantal adviezen over het verzekerde pakket uitbrengt kunnen de voorgenomen aanpassingen nog wijzigen. Het ministerie van VWS hoopt begin juli duidelijkheid over het pakket te hebben, zodat zorgverzekeraars weten waar ze aan toe zijn voor 2015. 2. Overhevelingen vanuit AWBZ Vanwege de hervorming van de langdurige zorg wordt per 1-1-2015 aan het pakket...
Lees verder
3 juni 2014
Ook Eerste Kamer stemt in met afschaffing Wtcg en CER Printversie Na de instemming door de Tweede Kamer is het wetsvoorstel dat de afschaffing regelt van chronisch ziekenregelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) vandaag ook door de Eerste Kamer aangenomen. Voor meer achtergrond over de inhoud van het wetsvoorstel verwijzen wij naar onze nieuwsberichten Afschaffing inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten en Vergoeding meerkosten chronisch zieken via Wmo, bijstand of CZM. 1. Inleiding De instemming van de Eerste Kamer betekent dat de wet met terugwerkende kracht in werking treedt per 1 januari 2014. Hierdoor worden gemeenten verantwoordelijk voor compensatie van chronisch...
Lees verder
6 februari 2014
‘Alles is Gezondheid…’ Op 5 februari vond de startconferentie van ‘Alles is Gezondheid…’ plaats. Dit programma, onder coördinatie van het ministerie van VWS, moet leiden tot een gezonder en vitaler Nederland. BS&F is één van de partners in dit programma. ‘Alles is gezondheid’ is het nationale programma waarin publieke én private partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. Op 5 februari is dit programma officieel van start gegaan. BS&F heeft haar inzet bekrachtigt met het ondertekenen van onderstaande ‘pledge’: Ja, wij BS&F, willen ons verbinden aan het...
Lees verder
29 januari 2014
Wet afschaffing Wtcg en CER aangenomen door Tweede Kamer Printversie Het wetsvoorstel dat de afschaffing van twee landelijke regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten regelt is aangenomen door de Tweede Kamer. Voor meer achtergrond over de inhoud van het wetsvoorstel verwijzen wij naar onze nieuwsberichten "Afschaffing inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten" en "Vergoeding meerkosten chronisch zieken via Wmo, bijstand of CZM". Een link naar deze berichten vindt u onderaan dit nieuwsitem. 1. Inleiding Onlangs is het wetsvoorstel dat de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) regelt aangenomen door de Tweede Kamer. Dit betekent dat...
Lees verder
30 december 2013
Meerwaarde van de collectieve zorgverzekering voor minima Printversie In enkele regionale media is de afgelopen dagen kritische berichtgeving geweest over de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM). In een paar gemeenten heeft dit geleid tot (raads)vragen over de CZM. De vragen spitsen zich met name toe op de premie in verhouding tot andere zorgverzekeringen (al dan niet van een andere zorgverzekeraar) en op specifieke regelingen rondom het eigen risico, zoals het gespreid betalen of het herverzekeren ervan. In het kort onze zienswijze op deze situatie. Waarom een CZM? Circa 95% van de Nederlandse gemeenten heeft voor haar inwoners met een laag inkomen een collectief contract...
Lees verder
17 december 2013
Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering 2014 Printversie Als afsluiting van ieder jaar versturen wij half december traditiegetrouw onze eindejaarsnieuwsbrief met daarin de relevante ontwikkelingen rond de zorgverzekering. Zo ook dit jaar. Hierbij hebben wij uiteraard bijzondere aandacht voor de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM). In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over pakket en eigen risico, maar ook zorgtoeslag en de regelingen voor wanbetalers en onverzekerden. Het team van BS&F wenst u alvast prettige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2014 toe! 1. Marktontwikkelingen basisverzekering 2014 1.1 Nominale premie daalt fors Op Prinsjesdag was de verwachting van de regering dat de nominale premie voor de...
Lees verder
13 december 2013
Vergoeding meerkosten chronisch zieken via Wmo, bijstand of CZM Printversie Het kabinet beoogt diverse landelijke regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen en te vervangen door een gemeentelijke regeling, uit te voeren binnen de kaders van de bijzondere bijstand en de Wmo. Onlangs zijn deze plannen nader ingevuld. 1. Inleiding Zoals in onze nieuwsbrief Afschaffing inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten uiteengezet, staat een forse verschuiving van inkomensregelingen voor chronisch zieken gepland. De als onvoldoende gericht ervaren landelijke regelingen (Wtcg en CER) worden vervangen door maatwerk op gemeentelijk niveau. Hiervoor wordt op termijn € 268 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. In 2014 gaat het om...
Lees verder
14 november 2013
Wetsvoorstel Wwb in 2014: inkomensgrens CZM vervalt Printversie In het regeerakkoord staat dat de regering de mogelijkheden voor individuele bijzondere bijstand wil versterken, de categoriale bijzondere bijstand wil beperken en de mogelijkheden voor bijzondere bijstand in de vorm van een aanvullende verzekering wil verruimen. Inmiddels is het wetsvoorstel ‘Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten’ openbaar en bestaat meer duidelijkheid over de uitwerking van (onder andere) de hiervoor genoemde maatregelen. 1. Inkomensgrens CZM vervalt Het voorstel voorziet in de afschaffing van de bestaande inkomensgrens van 110% voor categoriale bijzondere bijstand in de vorm van een (premiebijdrage in de) collectieve zorgverzekering voor...
Lees verder
8 november 2013
Pakket basisverzekering 2014 Printversie Op basis van het regeerakkoord moet € 1,5 miljard bezuinigd worden op de basisverzekering. Hierover heeft minister Schippers een akkoord bereikt met het zorgveld. Los hiervan is inmiddels een aantal wijzigingen in het verzekerde pakket voor 2014 bekend. Vooraf: dit nieuwsitem is een update op ons nieuwsitem van 25 juli 2013. 1. Akkoord over bezuiniging € 1,5 miljard Minister Edith Schippers (VWS) heeft een akkoord bereikt met ziekenhuizen, medisch specialisten, GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Partijen gaan meer sturen op kwaliteit en doelmatigheid van zorg in plaats van te snijden in het basispakket. Hiermee wordt een structurele bezuiniging gerealiseerd van ongeveer...
Lees verder
31 oktober 2013
Begrotingsakkoord 2014: zorg en sociale zekerheid Printversie Half oktober 2013 is tussen het kabinet en D66, ChristenUnie en SGP het Begrotingsakkoord 2014 gesloten. In dit nieuwsitem geven we een overzicht van de relevante onderdelen op het gebied van zorg en sociale zekerheid.   Deze informatie is aanvullend op onze nieuwsbrief over de Miljoenennota 2014. 1. Maatregelen zorg De aftrek voor specifieke zorgkosten binnen de inkomstenbelasting blijft behouden (en wordt dus niet ‘gedecentraliseerd’ naar gemeenten). Wel wordt de regeling ingeperkt: met ingang van 2014 (aangifte in 2015) wordt de Wmo voorliggend, kortom als een voorziening aanwezig is binnen de Wmo bestaat geen recht op fiscale aftrek (bijvoorbeeld uitgaven voor woningaanpassing)....
Lees verder
22 oktober 2013
Afschaffing inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten Printversie Het Rijk beoogt een tweetal financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten per 1 januari 2014 af te schaffen: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico. Gemeenten ontvangen een deel van het huidige budget om het wegvallen van deze regelingen te compenseren, te weten € 45 miljoen in 2014 oplopend tot € 268 miljoen in 2017. Deze middelen kunnen aangewend worden om aan de doelgroep (momenteel maken circa 2,8 miljoen mensen gebruik van deze regelingen) voorzieningen dan wel inkomenssteun te bieden. De collectieve zorgverzekering voor minima kan hierbij ingezet worden als...
Lees verder