Ons nieuws

Blijf op de hoogte.
22 oktober 2013
Afschaffing inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten Printversie Het Rijk beoogt een tweetal financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten per 1 januari 2014 af te schaffen: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico. Gemeenten ontvangen een deel van het huidige budget om het wegvallen van deze regelingen te compenseren, te weten € 45 miljoen in 2014 oplopend tot € 268 miljoen in 2017. Deze middelen kunnen aangewend worden om aan de doelgroep (momenteel maken circa 2,8 miljoen mensen gebruik van deze regelingen) voorzieningen dan wel inkomenssteun te bieden. De collectieve zorgverzekering voor minima kan hierbij ingezet worden als...
Lees verder
16 oktober 2013
Goede voorbeelden voor aanpak wanbetaling zorgkosten Na schulden bij de Belastingdienst is betalingsachterstand bij zorgverzekeraars de meest voorkomende schuld in de dossiers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarom hebben betrokken partijen de koppen bij elkaar gestoken om best practices te verzamelen over de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars, gericht op preventie van wanbetaling zorgkosten. Deze voorbeelden zijn beschreven in een productenboek ´voorkomen wanbetaling zorgkosten´. Klik hier om het productenboek te downloaden,
Lees verder
20 september 2013
Miljoenennota 2014: Maatregelen zorg en sociale zekerheid Printversie Op 17 september is de jaarlijkse rijksbegroting gepresenteerd. In dit nieuwsitem geven wij een overzicht van de voornaamste maatregelen op het gebied van zorg en sociale zekerheid (gezamenlijk goed voor uitgaven ter hoogte van 25% van het bruto binnenlands product) Bestendiging van de ingeslagen koers Vooropgesteld, de miljoenennota voor 2014 kent weinig grote verrassingen. De ingezette lijn van Rutte-II is herkenbaar: transformatie van een verzorgingsstaat naar een ‘participatiemaatschappij’, beleid en uitvoering zo decentraal mogelijk organiseren, en het zoeken van oplossingen in intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen (waaronder gemeenten en zorgverzekeraars). Deze koers is overigens...
Lees verder
21 augustus 2013
Update: Wettelijke basis premiebijdrage CZM terug naar Wwb In ons nieuwsitem van 4 maart jongstleden hebben we uiteengezet dat artikel 35 lid 6 van de Wwb zou worden aangepast. Kort gezegd hield deze wijziging in dat een bijdrage in de aanvullende premie van een Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) weer onder de Wwb wordt gebracht. Klik hier voor het betreffende nieuwsitem.  Inmiddels is het wetsvoorstel door Tweede en Eerste Kamer aangenomen en per 1 juli jongstleden in werking getreden. De gemeentelijke premiebijdrage CZM (tot 110%) heeft dus haar basis in de Wwb teruggekregen.
Lees verder
16 mei 2013
Gemeente Leeuwarden en De Friesland Zorgverzekeraar tekenen convenant De gemeente Leeuwarden en De Friesland Zorgverzekeraar ondertekenden woensdagmiddag 15 mei een convenant, waarmee ze hun samenwerking in een veranderende verzorgingsstaat een verdere verdieping geven. De ondertekening vond plaats in de oranjezaal van het Stadhuis in Leeuwarden. Het convenant werd ondertekend door burgemeester Crone van de gemeente Leeuwarden en Diana Monissen, voorzitter raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar. BS&F heeft dit traject begeleid. Centrale rol De verzorgingsstaat is volop in verandering. Gemeenten en zorgverzekeraars spelen bij de uitvoering van deze veranderingen een centrale rol. Met het convenant spreken de gemeente Leeuwarden en De Friesland...
Lees verder
6 mei 2013
Gevolgen 'maartbrief' VWS voor de CZM Printversie Vorige week heeft staatssecretaris Van Rijn de langverwachte zogenaamde ‘maartbrief’ over de hervorming van de langdurige zorg aan de Tweede Kamer gestuurd. De brief biedt op onderdelen een nadere uitwerking van het Regeerakkoord, ook wordt een aantal ingrepen daaruit verzacht. In dit nieuwsitem geven wij puntsgewijs een eerste beeld van de gevolgen voor gemeenten, waarbij wij bijzondere aandacht hebben voor de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM): Een omvangrijke transitie uit het Regeerakkoord, namelijk de decentralisatie van chronisch ziekenregelingen, blijft overeind. Het kabinet introduceert een maatwerkvoorziening ter vervanging van de compensatie eigen risico (CER), de aftrek specifieke...
Lees verder
4 maart 2013
Wettelijke basis premiebijdrage CZM terug naar Wwb Printversie Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is de juridische basis voor de premiebijdrage CZM buiten de Wwb komen te liggen. Hier komt binnenkort een einde aan. Lees ook de update op dit nieuwsitem In de betreffende uitspraak [1] oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat de in artikel 35 lid 6 Wet werk en bijstand (Wwb) opgenomen zinsnede “in de vorm van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering” zodanig geïnterpreteerd dient te worden dat hieronder niet een bijdrage in de premie voor een dergelijke verzekering wordt verstaan. Na een periode van onduidelijkheid over de...
Lees verder
31 januari 2013
Gemeenten en zorgverzekeraars werken samen aan re-integratie De afgelopen maanden heeft BS&F, in samenwerking met Rebel Group uit Rotterdam, een quick scan uitgevoerd naar de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars bij re-integratie van bijstandsgerechtigden. De uitkomsten van dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), zijn op 30 januari tijdens een ‘expert meeting’ over dit thema uitgereikt aan staatssecretaris Jetta Klijnsma. Samen voor re-integratie  Bij zes op de tien langdurig uitkeringsgerechtigden spelen gezondheidsbelemmeringen een rol. Gezondheidsfactoren kunnen belemmerend werken voor participatie. Andersom geldt: het krijgen van werk heeft een positieve invloed op de gezondheid en vermindert de...
Lees verder
16 januari 2013
Onderzoeksrapport "Wanbetaling zorgkosten: voorkomen is beter dan genezen!” openbaar Op 9 januari 2013 zijn de resultaten van de door BS&F en Social Force uitgevoerde quickscan in opdracht van het ministerie van VWS aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor het rapport. Klik hier voor de begeleidende brief.
Lees verder
18 december 2012
Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering 2013 Printversie Zoals gebruikelijk rond deze tijd hebben wij ook dit jaar de relevante ontwikkelingen rondom de zorgverzekering op een rijtje gezet. Hierbij gaat uiteraard bijzondere aandacht uit naar de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM). Daarnaast behandelen wij onder meer de zorgtoeslag in 2013 en de stand van zaken omtrent de regelingen voor wanbetalers en onverzekerden. Het team van BS&F wenst u alvast prettige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2013 toe!   1. Marktontwikkelingen basisverzekering 2013 1.1 Nominale premie rond hetzelfde niveau Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sprak in haar begroting eerder dit jaar de verwachting uit...
Lees verder
14 december 2012
Pakketwijzigingen basisverzekering 2013 Printversie Het afgelopen jaar is veel gesproken over ons zorgstelsel in het algemeen en het verzekerde pakket van de basisverzekering in het bijzonder. In dit nieuwsitem geven wij daarom weer welke wijzigingen ten opzichte van dit jaar definitief zijn doorgevoerd in het pakket voor 2013. Het gaat om de volgende wijzigingen: Dieetadvisering Niet meer beperkt tot alleen multidisciplinaire zorg. De dekking bestaat uit drie uren dieetadvisering per jaar. Stoppen-met-rokenprogramma De medicijnen ter ondersteuning van het stoppen met roken worden weer opgenomen in het pakket. De reguliere begeleiding bij het stoppen met roken blijft onderdeel van het pakket (denk aan huisarts, verloskundige en psycholoog), zodat...
Lees verder
26 november 2012
Vernieuwde website www.gezondverzekerd.nl gelanceerd Sinds woensdag 20 november is de vernieuwde Gezondverzekerd website te benaderen via www.gezondverzekerd.nl. De website is in een moderner jasje gestoken en bevat alle zorgverzekeringspakketten en premies voor 2013. Gezondverzekerd vernieuwd Op Gezondverzekerd kunt u zoals u gewend bent alle relevante informatie vinden over de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) van uw gemeente. U kunt de website gebruiken in de communicatie over uw collectiviteit aan de doelgroep of aan organisaties die in contact staan met de doelgroep. De bezoeker van Gezondverzekerd kan op detailniveau de gemeentelijke pakketten vergelijken met alle mogelijke zorgverzekeringen in Nederland en kan via de ‘kom...
Lees verder
13 november 2012
Aanpassingen Regeerakkoord VVD-PvdA Printversie Regeringspartijen VVD en PvdA zijn in onderhandeling getreden over een aanpassing van het Regeerakkoord. Het resultaat hiervan is dat de door partijen gezochte inkomensnivellering niet binnen de zorg wordt vormgegeven, maar binnen de inkomstenbelasting. In dit nieuwsitem brengen wij u op de hoogte van de overeengekomen wijzigingen. Wijzigingen  Ten opzichte van het oorspronkelijke Regeerakkoord zijn de volgende wijzigingen afgesproken: De inkomensafhankelijke zorgpremie wordt niet ingevoerd. Ook gaan de plannen voor de verlaging van de nominale premie niet door. Dit betekent dat het huidige stelsel van toepassing blijft waarin ongeveer de helft van de premie als inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven en de...
Lees verder
31 oktober 2012
Nieuwsbrief - Regeerakkoord VVD-PvdA in relatie tot zorg en sociale zekerheid Printversie Op 29 oktober 2012 hebben VVD en PvdA het regeerakkoord “Bruggen slaan” gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de maatregelen uit het regeerakkoord op het gebied van zorg en sociale zekerheid die relevant zijn voor het gemeentelijk beleid. In een volgende nieuwsbrief gaan wij in op de implicaties hiervan op gemeentelijk beleid. Hierbij tekenen wij aan dat veel details nog niet bekend zijn, waardoor deze uitwerking waarschijnlijk niet op korte termijn kan verschijnen. Vooraf: koopkracht Uit de eerste berekeningen van het CPB blijkt dat het koopkrachteffect van het gehele...
Lees verder
8 oktober 2012
Nieuwsbrief - Rijksbegroting 2013 in relatie tot zorg en sociale zekerheid Printversie Na Prinsjesdag en het onlangs tussen VVD en PvdA gesloten Herfstakkoord informeren wij u met deze nieuwsbrief over de effecten hiervan op de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) en daarmee verband houdende zaken op het snijvlak van zorg en sociale zekerheid. Uiteraard komen wij met een aanvullende beschouwing zodra er een regeerakkoord ligt. 1. Zorg 1.1 Inleiding De zorgkosten stijgen sterk, al enige tijd zelfs een stuk sterker dan de inkomens. Momenteel betaalt een gemiddeld gezin al ruim € 11.000 aan collectief verzekerde zorg, ofwel bijna een kwart van het gemiddelde inkomen. Als...
Lees verder