Participatiewet en Wet maatregelen Wwb aangenomen door Eerste Kamer

3 juli 2014,  

Participatiewet en Wet maatregelen Wwb aangenomen door Eerste Kamer

Printversie

Op 1 juli heeft na de Tweede Kamer ook de Senaat ingestemd met de Participatiewet en de Wet maatregelen Wwb. In dit nieuwsitem gaan wij in op de impact hiervan op de Collectieve Zorgverzekering voor Minima.

1. Inleiding
De Participatiewet (Pw) en de Wet maatregelen Wwb en enkele andere wetten (Wet maatregelen Wwb) zijn gezamenlijk in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Naast beide wetsvoorstellen is over vier moties gestemd, maar deze zijn alle verworpen.

Hiermee is de tweede van de drie grote decentralisaties een feit. Naast de Pw zijn dit de Jeugdwet (aangenomen door het parlement) en de decentralisatie van langdurige zorg/ondersteuning vanuit de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (nog in behandeling). 

2. Impact op Collectieve Zorgverzekering voor Minima
De effecten van deze wetten op de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) vloeien voornamelijk voort uit de Wet maatregelen Wwb. In deze wet is namelijk geregeld dat alleen nog voor (de premiebijdrage in) de CZM de mogelijkheid blijft bestaan om categoriale bijzondere bijstand te verlenen. De overige vormen zijn afgeschaft: aan personen van 65 jaar en ouder, chronisch zieken of gehandicapten en maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen. 

De tweede maatregel met impact op de CZM betreft het afschaffen van de maximale inkomensgrens van 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Nu deze grens is afgeschaft, kunnen gemeenten ervoor kiezen om ook deelnemers met een inkomen boven deze grens toe te laten tot de CZM (en hen een bijdrage in de premie te verlenen). Gemeenten wordt dus meer ruimte geboden om bepaalde doelgroepen (zoals minima en chronisch zieken) te compenseren voor de meerkosten die zij moeten maken voor zorg en ondersteuning.

Het effect van de Participatiewet op de gemeentelijke collectiviteit is met name gelegen in de toename van de doelgroep. Door het afsluiten van de WSW, het beperken van de instroom in de Wajong en de aanwas van studerenden die in aanmerking komen voor een studietoelage, stijgt de doelgroep van de Participatiewet (ten opzichte van de Wwb) met 42.000 personen in 2018[1]. Dit betekent voor de CZM dat een deel van de doelgroep in beeld komt bij de gemeente en dus meer gericht te bereiken is. 

3. Inwerkingtreding wetten
De Pw en de Wet maatregelen Wwb treden op 1 januari 2015 in werking.

Voetnoot
[1] Zie http://www.divosa.nl/actueel/nieuws/szw-schat-toename-doelgroep-participatiewet-tot-en-met-2018-op-42000