Premiebijdrage Gemeentepolis blijft onbelast

5 juli 2019,  

Premiebijdrage Gemeentepolis blijft onbelast

Enige tijd geleden is onduidelijkheid ontstaan over een mogelijke belastbaarheid van de gemeentelijke premiebijdrage in de Gemeentepolis. Uit recente antwoorden op Kamervragen blijkt dat de premiebijdrage onbelast blijft.

1. Inleiding

Veel gemeenten verstrekken categoriale bijzondere bijstand aan deelnemers aan de Gemeentepolis in de vorm van een premiebijdrage in hun aanvullende zorgverzekering. De Belastingdienst heeft onderzocht in hoeverre mogelijk sprake is van belastbaarheid van deze premiebijdrage voor zover deze zou zien op het verplicht eigen risico. Wij hebben op dit punt namens een aantal gemeenten die wij adviseren onze zienswijze ingebracht. Hierin hebben wij onderbouwd dat ons inziens van belastbaarheid geen sprake is. Dit heeft uiteindelijk geleid tot interdepartementale afstemming waarbij ook BS&F is betrokken.

In april zijn over dit vraagstuk Kamervragen gesteld (zie hier) waarop door de staatssecretaris van Financiën in samenspraak met de Ministeries van VWS en SZW is geantwoord. Conclusie is kort gezegd dat de premiebijdrage in de Gemeentepolis onbelast blijft. Voor meer achtergrondinformatie bij deze conclusie verwijzen wij naar de bijlage met onderbouwing bij de antwoorden (zie hier).

2. Goed nieuws

Gezien de forse financiële impact die eventuele belastingheffing met zich mee zou brengen was in de gemeentelijke praktijk enige onrust ontstaan. Wij zijn daarom blij te kunnen meedelen dat belastbaarheid van de premiebijdrage niet aan de orde zal zijn. Dit is goed nieuws voor zowel deelnemers aan de Gemeentepolis als gemeenten.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de premiebijdrage in de Gemeentepolis in uw gemeente of verzekering van het verplicht eigen risico? Hiervoor kunt u contact opnemen met uw regiomanager.