Regeling gegevensuitwisseling schuldpreventie en afmelding bestuurlijke premieheffing gepubliceerd

20 november 2015,  

Vaak spelen privacyvraagstukken rond het thema uitwisselen (vroeg)signaleringsinformatie. Met het uitbreiden van de Regeling zorgverzekering heeft het ministerie van VWS helderheid geschapen over wat is toegestaan op dit punt.

1. Essentie van de regeling
De regeling (inclusief toelichting) is deze week gepubliceerd en daarmee direct in werking getreden. De regeling ziet op twee soorten werkzaamheden, die zijn gericht op:

  • (Vroeg)preventie: voorkomen of verminderen van schulden uit de zorgverzekering; en
  • Uitstroombevordering: bevorderen van uitstroom uit de bestuursrechtelijke premieheffing. 

In de regeling wordt aangegeven welke gegevens bij deze werkzaamheden door gemeenten en zorgverzekeraars uitgewisseld kunnen worden. In de volgende paragraaf is hiervan een overzicht opgenomen.

2. Overzicht van de uit te wisselen gegevens
De regeling vermeldt dat gemeente en zorgverzekeraar bij de genoemde werkzaamheden de volgende gegevens kunnen uitwisselen:

  • naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en burgerservicenummer;
  • het unieke zorgverzekeraarsidentificatienummer van de zorgverzekeraar, de zorgpolis en of de betreffende persoon deelneemt aan een collectieve zorgverzekering;
  • de verschuldigde bedragen met betrekking tot de premie, het verplicht eigen risico, het vrijwillig eigen risico, de eigen bijdragen, de eigen betalingen, de rente, de incasso- en deurwaarderskosten;
  • gegevens over de toepassing van de wanbetalersregeling door de zorgverzekeraar ten aanzien van de betreffende persoon;
  • de bedragen die op de bijstandsuitkering van de betreffende persoon worden ingehouden en doorbetaald aan de zorgverzekeraar.

Het gaat niet om een uitputtende opsomming.

3. Implicaties voor de praktijk en vervolg
Voor de praktijk is door deze regeling helder geworden welke gegevens gemeenten en zorgverzekeraars mogen uitwisselen. Op basis van deze gegevens kunnen gemeenten bijvoorbeeld starten met het inhouden en doorbetalen van premies op de bijstandsuitkering, het voorkomen van royement van de aanvullende zorgverzekering en het laten uitstromen van onder meer bijstandsgerechtigden uit het bestuursrechtelijke premieregime. Over dit laatste thema (uitstroom bijstandsgerechtigden) volgt binnenkort meer informatie.