Verbetering vergoeding van medische zorg aan onverzekerden

14 maart 2019,  

Wanneer onverzekerden zorg hebben gekregen die zij niet kunnen betalen kunnen zorgverleners nu vaker een beroep doen op een subsidie voor deze zorgkosten. Ook gemeenten hebben een rol.

1. Inleiding

Naar aanleiding van een oproep van Straatdokters Nederland heeft staatssecretaris Blokhuis van VWS de bestaande Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden aangepast. Hierdoor komen deze onverzekerden vaker en sneller in aanmerking voor noodzakelijke zorgverlening. Vaak gaat het om personen met verward gedrag en dak- en thuislozen, waaronder veel jongeren. Gemeenten hebben nog steeds een rol bij onder meer het sluiten van een zorgverzekering voor deze groep.

2. Aanpassing subsidieregeling

Zorgverleners die zorg hebben verleend aan een onverzekerde die de kosten niet (gedeeltelijk) zelf kan betalen kunnen deze kosten onder voorwaarden declareren bij het CAK. Deze regeling bestaat sinds 1 maart 2017 als onderdeel van de verbetering van de zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag en is nu aangepast.

Aan de regeling was de eis verbonden dat de onverzekerde verzekeringsplichtig moet zijn voor de basisverzekering. De gedachte hierachter was dat deze eis een aanzuigende werking zou voorkomen van onverzekerden uit het buitenland die hier op basis van de subsidieregeling zorg zouden krijgen. In de praktijk bleek de eis problemen in de uitvoering op te leveren, terwijl de aanzuigende werking beperkt aan de orde bleek. Daarom is deze eis van verzekeringsplicht komen te vervallen.

Dit betekent dat voor zowel spoedeisende als niet-spoedeisende zorg een beroep gedaan kan worden op de subsidieregeling. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018. Reeds afgewezen meldingen kunnen hierdoor in bepaalde gevallen alsnog voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor de duidelijkheid: de wettelijke verzekeringsplicht voor de basisverzekering blijft gewoon bestaan, maar deze is geen harde eis meer voor zorgverleners om een beroep op deze subsidieregeling te kunnen doen.

3. Rol gemeenten[1]

Gemeenten krijgen na de melding van de zorgverlener een signaal vanuit de GGD, zodat zij contact kunnen opnemen met de onverzekerde. Dit onder meer om mogelijke vervolgzorg in gang te zetten, maar ook om te helpen bij het sluiten van een zorgverzekering. In bepaalde gevallen is het nodig dat de gemeente een briefadres verschaft. Hierdoor komt een BRP-inschrijving tot stand, zodat een zorgverzekering gesloten kan worden. Toekomstige zorgkosten kunnen vervolgens vanuit de zorgverzekering gefinancierd worden.

Ook deelname aan de Gemeentepolis behoort dan tot de mogelijkheden, zodat zorgmijding door deze kwetsbare doelgroep vermindert en hun toegang tot zorg verbetert.

[1] Zie ook ons eerdere nieuwsitem hierover en deze handreiking vanuit de VNG (NB handreiking is geschreven op de oude situatie, waarin de verzekeringsplicht nog wel vereist was).

Tags
Algemeen