Verdere verbetering risicoverevening voor deelnemers gemeentepolis

26 juni 2017,  

Met de brief ‘Kwaliteit loont’ heeft minister Schippers in 2015 een beweging in gang gezet waardoor mensen met een hoge zorgvraag financieel aantrekkelijker worden voor verzekeraars. Hierover hebben wij eerder bericht in dit nieuwsitem en dit nieuwsitem. Per 2018 wordt de volgende stap gezet in deze ontwikkeling.

1. Inleiding

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering en mogen geen hogere premie vragen aan mensen met hogere zorgkosten. Daarom is een systeem bedacht dat zorgverzekeraars financieel compenseert aan de hand van verzekerdenkenmerken, zodat het niet zou moeten uitmaken of zij zieke of gezonde mensen in portefeuille hebben. Dit systeem van risicoverevening is daarmee cruciaal voor de goede werking van het zorgstelsel. Het bleek echter dat verzekeraars overgecompenseerd werden voor gezonde verzekerden en dus te weinig geld kregen voor ongezonde verzekerden. Per 2016 is daarom de eerste stap gezet om de risicoverevening fors aan te passen, zodat het voor zorgverzekeraars aantrekkelijker wordt om mensen met een hoge zorgvraag te verzekeren. Dit betekende dat de afgelopen jaren ruim 500.000 extra chronisch zieken zijn geïdentificeerd binnen de risicoverevening. Hiermee komt het totale aantal personen dat binnen de risicoverevening als chronisch ziek geïdentificeerd wordt op 4,35 miljoen. Dit betekent dat zorgverzekeraars fors meer geld krijgen voor hun (basis)verzekerden met veel zorgkosten. Het betekent daarmee ook dat ze minder geld krijgen voor hun gezonde verzekerden. Al met al is dit een positieve ontwikkeling ten aanzien van het rendement van de gemeentepolis.

2. Verbeteringen risicoverevening per 2018

De plannen voor 2018 zijn nog voorgenomen beleid. Na een doorrekening wordt in september bekend gemaakt wat de definitieve aanpassingen zijn. Als dit nieuwe informatie oplevert ten opzichte van dit nieuwsitem dan hoort u van ons.

Per 2018 worden de volgende verbeteringen voorgesteld in de risicoverevening:

 • Nieuwe klasse voor gezonde verzekerden
  • Door de introductie van deze klasse ‘meerjarig lage kosten’ krijgen zorgverzekeraars gemiddeld circa €200 minder compensatie per jaar voor verzekerden die in de voorgaande drie jaren telkens lage zorgkosten hadden (onder de €1.100). Dit is een grote groep: 50% van de verzekerden (8,5 miljoen mensen).
 • Verdere verlaging overcompensatie hoogopgeleiden
  • De bestaande overcompensatie voor hoogopgeleiden wordt verder ingeperkt: voor elke hoogopgeleide in de leeftijd 35 tot en met 44 jaar ontvangen zorgverzekeraars jaarlijkse €85 minder.
 • Verbetering compensatie voor chronisch zieken met meerdere aandoeningen
  • Nu wordt alleen gerekend met een aandoening met de hoogste zorgkosten. Vanaf volgend jaar wordt echter ook de aandoening meegenomen die daarna de hoogste kosten oplevert. Dit geldt voor ongeveer een kwart van de mensen uit de eerste groep. Ook wordt onder andere geriatrische revalidatiezorg toegevoegd als te compenseren aandoening.
 • Hogere compensatie voor kinderen die intensieve kindzorg nodig hebben
  • Deze relatief dure groep wordt afgesplitst uit de overige groep met wijkverpleging, waardoor beide groepen beter gecompenseerd worden.
 • Betere compensatie voor baby’s
  • Door deze betere compensatie voor geboortekosten wordt het voor verzekeraars indirect aantrekkelijker om zwangere vrouwen te verzekeren.
 • Betere identificatie verzekerden in een Wlz-instelling
  • De groep verzekerden in een Wlz-instelling maakt minder kosten binnen de basisverzekering omdat de Wlz hun zorgkosten al deels vergoedt. Hier werd al rekening mee gehouden, maar door verbeterde gegevens worden meer verzekerden in een Wlz-instelling geïdentificeerd.
 • Verbetering van het regiokenmerk
  • Door een aantal technische aanpassingen in het regiokenmerk worden de verschillen op regionaal niveau verkleind. Bovendien ontstaat een grotere doelmatigheidsprikkel voor zorgverzekeraars, onder meer door lagere compensatie voor verschillen in aanbod (zoals praktijkvariatie).
 • Verbetering compensatie GGZ
  • In het model voor de GGZ wordt een aantal aanpassingen doorgevoerd waardoor meer GGZ-gebruikers worden geïdentificeerd en verzekeraars een betere compensatie ontvangen voor deze groep.

Voor de periode na 2018 wordt onderzoek uitgevoerd naar het nog beter identificeren van chronisch zieken. Momenteel gebeurt dit op basis van zorggebruik, maar er wordt bekeken of dit ook kan op basis van aandoening. Voor de registratie van drie grote aandoeningen (diabetes type II, COPD/astma en hart- en vaatziekten) wordt daarom momenteel bezien hoe deze verzekerden beter herkend en gecompenseerd kunnen worden binnen de risicoverevening.

3. Relatie met gemeentepolis

In de inleiding stipten we dit punt al aan: elke euro die door deze aanpassingen wordt aangewend om iemand met hoge zorgkosten beter te compenseren betekent dat die euro niet meer wordt aangewend voor een gezonde verzekerde. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: een herverdeling van middelen van gezond naar ongezond. Aangezien de doelgroep van de gemeentepolis gemiddeld genomen een hogere zorgvraag heeft, wordt het rendement op deze collectiviteit verder verbeterd. En wordt het voor verzekeraars dus aantrekkelijker om te investeren in deze groep kwetsbare burgers.