We bevinden ons weer volop in het overstapseizoen voor de zorgverzekering. Dit betekent dat het tijd is voor onze traditionele eindejaarsnieuwsbrief met informatie over de Gemeentepolis voor het komende jaar. We gaan daarnaast in op Gezondverzekerd.nl en algemene ontwikkelingen zoals het verzekerde pakket van basis- en aanvullende verzekeringen, het eigen risico, de zorgtoeslag en de wanbetalersregeling.

Het team van BS&F wenst je alvast een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2024 toe!

1. Marktontwikkelingen Gemeentepolis

1.1 Algemene ontwikkelingen Gemeentepolis

Net als afgelopen jaar biedt ook in 2024 95% van de gemeenten (323) een Gemeentepolis aan. Hiermee zijn momenteel 642.206 mensen (NZa) verzekerd van een passende zorgverzekering met op de doelgroep toegesneden dekkingen voor onder andere mondzorg, fysiotherapie en eigen bijdragen. Daarnaast kiezen steeds meer gemeenten voor het opnemen van de mogelijkheid van gespreide betaling van het verplicht eigen risico. Gezien de huidige politieke ontwikkelingen ontstaat mogelijk momentum voor het afschaffen van het eigen risico (wat naar verwachting ongeveer € 6 miljard zou gaan kosten). Overigens lagen er al plannen om het eigen risico ‘slimmer en betaalbaarder’ te maken.

Gemeenten kiezen er ook komend jaar voor om de Gemeentepolis in te zetten als vind- en benaderplaats voor andere gemeentelijke regelingen zoals de energietoeslag en gezondheidsinitiatieven gericht op kwetsbare inwoners. Afspraken uit het GALA en IZA versterken dit. Ook is de Gemeentepolis een goed instrument om te werken aan mijding van mondzorg (zie paragraaf 1.2). De gemeentelijke bijdrage in de aanvullende verzekering vormt een belangrijk onderdeel van de Gemeentepolis en wordt door gemeenten verhoogd samen met de inkomensgrenzen om in de bestaanszekerheid van inwoners te ondersteunen. Daarnaast wordt door gemeenten de beperkte variant van de Gemeentepolis steeds vaker opgenomen als onderdeel van het aanbod. Zo kunnen zij ook minima met lage zorgkosten een passende zorgverzekering aanbieden en ook hen compenseren in de kosten hiervan. Inmiddels bieden meer dan 200 gemeenten deze optie aan.

Met ingang van 2023 is de collectiviteitskorting op de basisverzekering afgeschaft. Hierdoor mogen zorgverzekeraars alleen nog korting geven op aanvullende zorgverzekeringen. We zien dat het aantal overstappers het afgelopen jaar met 8,5% ongeveer 2% hoger lag dan de jaren hiervoor. Mogelijk houdt dit verband met het vervallen van de korting op de basisverzekering. Door een grotere focus op inhoudelijke afspraken in plaats van korting is de Gemeentepolis alleen maar belangrijker geworden. De maatwerkvergoedingen en de laagdrempelige toegang tot goede zorg zijn onverminderd relevant. Verder blijft de Gemeentepolis ook financieel gezien aantrekkelijk voor inwoners door de gemeentelijke premiebijdrage en de korting van de zorgverzekeraar op de aanvullende zorgverzekering met uitgebreide dekkingen.

1.2 Relevante onderzoeken en ontwikkelingen

Onderstaande onderzoeken en ontwikkelingen houden verband met de Gemeentepolis:

 • SZW – Programma Vereenvoudiging Inkomensondersteuning voor Mensen (VIM): Doel van VIM is het verbeteren van bestaanszekerheid en (arbeids)participatie van mensen door het stelsel van inkomensondersteuning te vereenvoudigen. Zie ook de Kamerbrief.
 • CBS – Schuldenproblematiek in beeld: Op verzoek van SZW heeft het CBS-cijfers gepubliceerd over problematische schulden. De zorgverzekering is de derde meest voorkomende problematische schuld na Belastingdienst en BKR-geregistreerde schulden.
 • Ieder(in) informatieblad Gemeentelijke zorgverzekering: In het informatieblad gaat Ieder(in) in op de verschillende aspecten van de Gemeentepolis en de keuzes die gemeenten kunnen maken, inclusief een stappenplan voor lokale belangenbehartigers.
 • NZa – Monitor zorgverzekeringsmarkt 2023: De NZa constateert onder andere dat het aantal mensen met een budgetpolis afgelopen jaar is gestegen van 21,8% naar 24,5% en dat de tweedeling tussen polissen voor gezonde en ongezonde verzekerden dus toeneemt. Wel verwacht de NZa dat de maatregel die per 2024 in de risicoverevening wordt ingevoerd aanzienlijke effecten zal hebben op de zorgverzekeringsmarkt en dat dit bevorderlijk zal zijn voor de solidariteit onder het stelsel (zie paragraaf 2.5).
 • VWS – Meer mogelijkheden lagere vergoeding niet-gecontracteerde zorg: Minister Kuipers wil de mogelijkheden verruimen om de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te verlagen. De maatregel is bedoeld om gebruik van gecontracteerde zorg te bevorderen, maar kan voor minima ongunstig uitpakken.
 • HP/De Tijd – Zorgverzekering in Nederland: een historisch overzicht: Een overzicht van de zorgverzekering vanaf 1741, waarbij het karakter als voorziening voor lage inkomens opvalt.
 • Pleidooi RVS voor o.a. wettelijk gedeelde zorgplicht voor gemeenten en zorgverzekeraars (RVS): Advies over een stelsel waarin zorg en ondersteuning samenhangend en toegankelijk georganiseerd is. Hiervoor is volgens de RVS groot onderhoud aan het stelsel nodig (zie ook Binnenlands Bestuur).
 • Commissie Sociaal Minimum – Een zeker bestaan (rapport 1 en rapport 2): De commissie pleit voor een verhoging van het besteedbaar inkomen en het in de toekomst op peil houden ervan. Daarnaast zorgen voor een voorspelbaarder en toegankelijker stelsel met duidelijke kaders voor rijksbeleid en gemeentelijk beleid met oplossingen voor specifieke ontoereikende situaties. En tot slot aanvullend beleid rond wonen, zorg en energie en hervorming van het toeslagenstelsel.
 • 1 op de 5 mijdt zorg om kosten (Patiëntenfederatie NL): Vooral mondzorg (45%) en fysiotherapie (23%) werden in 2022 vaak gemeden.
 • Mijding van mondzorg om financiële redenen neemt toe: Dokters van de Wereld spreekt over circa 500.000 Nederlanders die door armoede en schulden de tandarts vermijden. VWS vroeg BS&F dit nader te onderzoeken. Van de bevraagde gemeenten geeft 84% aan dat de Gemeentepolis een goed instrument is om aan mijding van mondzorg te werken. In 2024 starten wij daarom een aantal pilots met VWS en gemeenten. Het rapport bevat o.a. een stappenplan voor gemeenten waarmee de mijding van mondzorg verminderd kan worden:
  • Zorg in de basis voor een goede gemeentelijke regeling (Gemeentepolis)
  • Inzet van lokaal initiatief zoals de sociale tandarts
  • Creëer een noodfonds waar mensen op terug kunnen vallen

Op basis van dit stappenplan uit het rapport hebben wij een handreiking geschreven als hulpmiddel bij het maken van keuzes voor het verminderen van de mijding van mondzorg om financiële redenen. De handreiking bevat beleidsopties gebaseerd op bestaande regelingen en initiatieven en is op te vragen bij je regiomanager.

Zie verder over dit onderwerp het Zwartboek Mondzorg (incl. reactie Minister), de eerste voortgangsrapportage van de Projectgroep Mondzorg en het ACTA-onderzoek.

1.3 Premies en kortingen Gemeentepolis 2024

Ook komend jaar maken wij een uitgebreide analyse van de marktpositie van zorgverzekeraars die een Gemeentepolis aanbieden. Daarin vergelijken en beoordelen we de verschillende aanbiedingen onder meer op premie en dekking. De verwachting is dat deze marktanalyse eind maart 2024 voor onze relaties beschikbaar is.

In de onderstaande tabel tonen wij de premies voor 2024 voor de basisverzekeringen die onderdeel uitmaken van de Gemeentepolis en de korting die op de (maatwerk) aanvullende verzekeringen wordt verleend.

1.4 Gezondverzekerd.nl

Gezondverzekerd.nl is het afgelopen jaar gebruikt door ruim 300 gemeenten en hun inwoners. Met trots hebben we dit jaar de website een update van huisstijl en gebruiksvriendelijkheid gegeven. De thema’s zijn bijvoorbeeld duidelijker gescheiden in naam én kleur:

 • Passende zorg is Zorgverzekeringen geworden;
 • Goedkope energie is veranderd naar Energie;
 • Jouw tegemoetkomingen is nu Tegemoetkomingen; en
 • Jouw geldzaken heet nu Geldzaken.

Module Rechtmatigheid
Steeds meer gemeenten (70) kiezen ervoor om de rechtmatigheid op deelname aan gemeentelijke regelingen geautomatiseerd te toetsen binnen Gezondverzekerd.nl. Rechtmatigheid wordt getoetst voor de Gemeentepolis, maar ook voor de energietoeslag. Voor de Gemeentepolis kan dit voor zowel nieuwe aanvragen als bestaande verzekerden met de licentie Premium en module Rechtmatigheid.

Door onze samenwerking met Ockto worden de gegevens van een inwoner na het inloggen met DigiD opgehaald bij overheidsportalen zoals de Belastingdienst, Mijn Overheid en het UWV. Deze brondata wordt na goedkeuring verstuurd naar de Backofficeapplicatie van Gezondverzekerd.nl. Daar kan de gemeente vervolgens beoordelen of deze persoon op basis van zijn of haar inkomens- en eventuele vermogenssituatie in aanmerking komt.

Module Energie
Armoede en schulden blijven een groeiend probleem in Nederland. Eén op de vijf huishoudens heeft risicovolle schulden die kunnen uitmonden in problematische schulden. Naar schatting hebben ruim 750.000 huishoudens in Nederland maandelijks moeite om de energierekening te betalen.

Dit jaar maakten 97 gemeenten gebruik van de module Energie van Gezondverzekerd.nl. Zij ondersteunen inwoners bij het verlagen van de energiekosten aansluitend op hun gemeentelijke doelstellingen. Wij hebben speciale afspraken gemaakt passend bij de situatie van de doelgroep. Op deze manier helpen wij inwoners met een krap budget energiekosten te verlagen en daarmee financiële zekerheid te verkrijgen voor wat betreft de energierekening. Dit doen wij zowel online als fysiek in de vorm van gesprekken met overstapcoaches (eventueel ook op locatie gemeente).

Module Tegemoetkomingen – Energietoeslag 2023
Na het succes in 2022 maken ook weer veel gemeenten gebruik van Gezondverzekerd.nl om de energietoeslag 2023 te ontsluiten. Dit aanvraagproces zorgt ervoor dat gemeenten geautomatiseerd, laagdrempelig en veilig de energietoeslag kunnen ontsluiten op basis van brondata over inkomen en vermogen vanuit Belastingdienst, UWV en Mijn Overheid. Voor enkele gemeenten is daarbij maatwerk gerealiseerd. Na 2023 stopt de energietoeslag, maar aanvragen van de energietoeslag 2023 kan nog wel in 2024, ook op Gezondverzekerd.nl.

Module Tegemoetkomingen – Stadspassen
In 2023 voeren wij vele stadspassen (waaronder Stadspas Amsterdam, Rotterdampas, U-pas en de Ooievaarspas) uit waar inwoners van 51 gemeenten gebruik van maken. We zijn verheugd om te melden dat volgend jaar weer nieuwe stadspassen worden geïntroduceerd en geïmplementeerd.

Bureau Minimaregelingen
Het is mogelijk om onze collega’s van Bureau Minimaregelingen in te zetten om gemeenten te ontlasten bij de uitvoering van verschillende regelingen. Jouw regiomanager informeert je hier graag verder over.

2. Marktontwikkelingen basisverzekering 2024

2.1 Algemeen

Opnieuw is sprake van een flinke premiestijging voor de basisverzekering. De goedkoopste polis van vorig jaar laat zelfs een stijging zien van € 24,35 per maand. Het gaat hierbij om een zogenaamde budgetpolis. Dit zijn basisverzekeringen met dienstverlening via internet en een beperkte vergoeding bij gebruik van niet-gecontracteerde zorg. Deze is dan bijvoorbeeld 80%, maar soms slechts 65%. Dit kan tot financiële problemen leiden als men zich hiervan niet bewust is. Verder valt op dat het aantal restitutiepolissen opnieuw is afgenomen en dat de korting die wordt gegeven voor een vrijwillig eigen risico kleiner wordt.

2.2 Nominale premie stijgt opnieuw fors

Het ministerie van VWS gaf op Prinsjesdag de verwachting af dat de premie voor de basisverzekering met gemiddeld € 11,83 per maand (€ 141,96 per jaar) zou stijgen in 2024. VWS veronderstelde dat zorgverzekeraars € 200 miljoen uit hun reserves zouden putten om de premieontwikkeling te dempen (2023: € 550 miljoen). De daadwerkelijke gemiddelde premiestijging van de basisverzekering 2024 bedraagt € 7,92 (vorig jaar € 11,25).

Bijlage 1 bevat een uitgebreid overzicht van de basispremies van alle zorgverzekeraars.

2.3 Pakket basisverzekering 2024

Het pakket van de basisverzekering wordt op een beperkt aantal punten gewijzigd:

 • Toevoeging van aanspraak op fysio- en oefentherapie als onderdeel van een valpreventieve beweeginterventie.
 • De aanspraak op kraamzorg wordt geflexibiliseerd. Nu is kraamzorg mogelijk tot en met de 10e dag na de bevalling, maar deze periode wordt verlengd naar 6 weken.
 • De huidige aanspraak op paramedische herstelzorg na Covid-19 (‘long Covid’) wordt verlengd tot 1 januari 2025.

Mede als gevolg van een aantal experimenten in gemeenten wordt vanaf 2024 de ketenaanpak van zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas (GLI) structureel bekostigd. Dit is goed nieuws in het licht van de financiering van de in IZA en GALA afgesproken ketenaanpak over domeinen heen voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Verder wordt de huidige maximering van de eigen bijdrage voor extramurale geneesmiddelen voortgezet in 2024. Dat betekent dat ook in 2024 de eigen bijdrage per persoon maximaal € 250 bedraagt. Ongeveer 11,6 miljoen mensen maken gebruik van extramurale geneesmiddelen.

Het basispakket wordt daarnaast doorlopend aangepast met nieuwe behandelingen en medicijnen die voldoen aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ en daarom automatisch binnen de dekking vallen. De volledige inhoud van het basispakket kun je vinden bij Zorginstituut Nederland.

2.4Verplicht eigen risico blijft gelijk

Zoals in de inleiding al aangegeven kunnen de recente politieke ontwikkelingen leiden tot aanpassingen of zelfs afschaffing van het verplicht eigen risico. De huidige stand van zaken is dat het eigen risico tot en met 2025 € 385 blijft. Het ministerie van VWS verwacht dat verzekerden in 2024 gemiddeld € 235 van het verplicht eigen risico moeten betalen. Minima worden (deels) gecompenseerd voor het verplicht eigen risico doordat dit bedrag onderdeel uitmaakt van de maximale zorgtoeslag.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw systeem van eigen betalingen per verrichting met ingang van 2025. Dit moet voorkomen dat iemand na één behandeling meteen het volledige eigen risico volmaakt. Zie daarover ons nieuwsitem.

Het verplicht eigen risico geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Bepaalde zorg valt niet onder het eigen risico: verloskundige zorg en kraamzorg, wijkverpleging, huisartsenzorg (waaronder de GLI),[6] multidisciplinaire zorgverlening chronisch zieken (ketenzorg), nacontrole orgaandonoren, nationale bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker) en de griepprik. Ook zorg aan verzekerden jonger dan 18 jaar en zorg uit de aanvullende verzekering vallen niet onder het eigen risico.

Uit onderzoek van Vektis blijkt dat 71% van de mannen kosten maakt binnen het verplicht eigen risico en dat 41% de volledige € 385 gebruikt. Bij de vrouwen gaat het om respectievelijk 83% en 50%. Onder chronisch zieken ligt dit percentage nog hoger. Binnen de Gemeentepolis is het mogelijk om hiervoor een regeling te treffen, waaronder in veel gevallen een verzekering van het verplicht eigen risico. Dit verkleint het risico op schulden en zorgmijding. Daarom is het ook niet mogelijk om een vrijwillig (verhoogd) eigen risico te kiezen binnen de Gemeentepolis.

2.5 Risicoverevening 2024: introductie constrained regression

De risicoverevening is een complex systeem waarmee zorgverzekeraars op basis van verzekerdenkenmerken worden gecompenseerd voor voorspelbare verschillen in gezondheid van hun verzekerden. De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen genomen om de overcompensatie voor gezonde verzekerden te beperken waardoor het voor zorgverzekeraars vanuit financieel oogpunt aantrekkelijker is geworden om mensen met hoge zorgkosten te verzekeren. Nieuwste ontwikkeling in dit verband is het toepassen van ‘constrained regression’ (CR), of in goed Nederlands ‘voorwaardelijke restricties’. Dit betekent dat bij het vaststellen van de normbedragen binnen de risicoverevening bepaalde voorwaarden (constraints) worden toegevoegd als indicator van gezond of ongezond. Door toepassing van CR worden polissen met een relatief gezonde populatie gemiddeld genomen niet langer overgecompenseerd en polissen met een relatief ongezonde populatie niet langer ondergecompenseerd. Dit is wederom goed nieuws voor de verevening van de Gemeentepolis.

Ook in 2024 wordt in het kader van de risicoverevening onderzoek verricht, waarbij de nadruk onder meer blijft liggen op het nóg verder terugdringen van de ondercompensatie voor ongezonde verzekerden en overcompensatie voor gezonde verzekerden. Het gaat dan specifiek om vervolgonderzoek CR en onderhoud van het kenmerk meerjarig hoge kosten.

2.6 Zorgtoeslag 2024

Door de zorgtoeslag is niemand meer dan een bepaald deel van zijn inkomen kwijt aan premie en verplicht eigen risico voor de basisverzekering. Voor de zorgtoeslag geldt naast de inkomenstoets ook een vermogenstoets: wanneer iemand meer vermogen heeft dan deze grens bestaat geen recht op zorgtoeslag. Ongeveer 4,5 miljoen huishoudens ontvangen zorgtoeslag.

In 2023 is de zorgtoeslag verhoogd als koopkrachtmaatregel om mensen te compenseren voor hogere energiekosten. In 2024 wordt de zorgtoeslag weer op de gebruikelijke wijze vastgesteld en valt daarom lager uit dan in 2023, net als de maximale inkomens.

De maximale zorgtoeslag bedraagt voor alleenstaanden € 123 (-/- € 31) per maand en voor huishoudens met toeslagpartner € 236 (-/- € 29) in 2024.

Onderstaande tabel geeft een uitgebreid overzicht van de zorgtoeslag over de afgelopen jaren. Tussen het drempelinkomen en het maximale inkomen loopt het bedrag dat aan zorgtoeslag wordt ontvangen af van het maximale bedrag tot nihil.

2.7 Maatregelen onverzekerden en wanbetalers

Het aantal onverzekerden bedroeg in 2011 nog ongeveer 160.000 en is door de onverzekerdenregeling gedaald tot ongeveer 25.000 eind 2022. Overigens bedroeg dit aantal eind 2020 nog ongeveer 20.000 dus hier is een stijging zichtbaar. Het CAK voert deze regeling uit, net als de wanbetalersregeling. Een deel van de onverzekerden die door deze regeling alsnog verzekerd zijn, komt daarna in de wanbetalersregeling terecht omdat zij de basispremie niet betalen. Het niet betalen van de zorgverzekeringspremie wordt vaak gezien als indicator voor (beginnende) schuldenproblematiek. Dit onderstreept het belang van vroegsignalering hiervan, waarbij de Gemeentepolis een rol kan spelen.

De wanbetalersregeling geldt voor personen die een premieschuld hebben voor de basisverzekering van zes maandpremies of meer. Zij betalen een bestuursrechtelijke premie die door werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds wordt ingehouden op loon of uitkering (‘bronheffing’). Als bronheffing niet mogelijk is verstuurt het CJIB een acceptgiro.[7]

De wanbetalerspremie zou in eerste instantie 120% van de gemiddelde premie bedragen in 2024, maar door een aangenomen amendement is dit verlaagd naar 110%. Deze bedraagt hierdoor € 160,60 per maand (-/- € 5,10). Let wel: voor dit bedrag krijgt iemand alleen de dekking van de basisverzekering. Een eventueel gesloten aanvullende verzekering is op dat moment beëindigd. Op 1 december 2023 waren 178.780 wanbetalers aangemeld bij het CAK voor de bestuursrechtelijke premieheffing (ten opzichte van 171.614 een jaar eerder).

Bijstandsgerechtigden zijn vaker wanbetaler. Gemeenten hebben daarom de mogelijkheid om bijstandsgerechtigde wanbetalers te laten uitstromen naar de Gemeentepolis. Deze regeling is ook wel bekend als de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB).[8] Voornaamste voordelen van de regeling zijn het niet meer hoeven betalen van de wanbetalerspremie en het (weer) hebben van een aanvullende zorgverzekering (wat zorgmijding voorkomt). Na maximaal drie jaar maandelijks een bedrag afgelost te hebben is men vervolgens schuldenvrij voor de zorgverzekering, doordat zowel de zorgverzekeraar als het CAK een eventuele restschuld kwijtschelden. Het treffen van een betalingsregeling met de zorgverzekeraar is ook een reden voor afmelding uit de wanbetalersregeling.

BS&F heeft in BS&F heeft in 2021 een subsidie ontvangen van het ministerie van VWS om gemeenten te begeleiden bij het uitvoeren van de RUB. Deze uitstroomregeling is bedoeld voor bijstandsgerechtigden die in de wanbetalersregeling bij het CAK zitten. De subsidie liep formeel tot 31-08-2023 maar is verlengd tot en met 31-12-2023 zodat de vijf gemeenten die in het najaar nog wilden starten begeleid konden worden vanuit deze coalitie. Op onze kennisbank vind je meer informatie over de Preventiecoalitie en standaard documenten voor RUB. Wij hebben in 2023 ook weer een kennissessie verzorgd over dit onderwerp. De link naar de opname van deze sessie vind je in onze kennisbank.

In dit bericht van het CBS vind je een overzicht van het aantal wanbetalers per gemeente en andere achtergrondkenmerken. Voor een aanpak om het aantal wanbetalers in je gemeente te verminderen of het bijwonen van een kennissessie kun je contact opnemen met je regiomanager.

2.8 Resultaten verzekeraars basisverzekering

Uit onderzoek van de NZa blijkt dat zorgverzekeraars op de uitvoering van de basisverzekering in 2022 een resultaat per verzekerde van 18 jaar of ouder hebben behaald van € 111 negatief op jaarbasis (2021: € 2 negatief). Zorgverzekeraars zetten een deel van hun reserves in om de premies te dempen. Voor 2021 hebben zij per verzekerde (18+) € 44 vanuit de reserves ingezet om de premie te dempen en voor 2022 € 86.

3. Marktontwikkelingen aanvullende verzekeringen 2024

3.1 Algemeen

In 2023 is 82,5% van de Nederlanders aanvullend verzekerd (2022: 83,5%). Het blijft daarmee voor verzekerden een belangrijk instrument om de eigen zorguitgaven planbaar en beheersbaar te maken. Voor mensen met een laag inkomen en voor mensen met een zorgvraag blijft de aanvullende verzekering onverminderd relevant. Dit is mede waarom deze verplicht onderdeel uitmaakt van de Gemeentepolis.

Ook in 2024 kan gekozen worden uit een groot aanbod van aanvullende verzekeringen. Hierdoor is veel keuzevrijheid aanwezig, maar blijkt het voor veel mensen lastig om de juiste keuze te maken. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen. Om de doelgroep beter te helpen een passende Gemeentepolis te kiezen op basis van de persoonlijke situatie en zorgvraag maakt een keuzehulp onderdeel uit van Gezondverzekerd.nl.

3.2 Premie en dekking

In het algemeen kan over de aanvullende verzekeringen worden gezegd dat de premies voor 2024 stijgen ten opzichte van 2023. In de dekking van de aanvullende verzekeringen zijn over het algemeen geen grote wijzigingen doorgevoerd. Diverse verzekeraars kiezen ervoor om voor jongeren en ouderen verschillende premies te hanteren. Dit wordt ook wel premiedifferentiatie genoemd. Bij de basisverzekering is dit wettelijk niet toegestaan, bij de aanvullende verzekeringen wel (maar binnen de Gemeentepolis speelt dit niet).

Bijlage: Overzicht nominale premies basisverzekering 2023 en 2024

Wij delen regelmatig nieuwsitems over een specifiek relevant onderwerp op LinkedIn. Als je niets wilt missen, volg ons dan!

Bij vragen of opmerkingen over dit nieuwsitem kun je contact opnemen met je regiomanager.

Bijlage 1 – Overzicht nominale premies basisverzekering 2023 en 2024

Bijlage 2 – verwijzingen

 1. CZ geeft bij minder dan 1.000 deelnemers een 1% lagere korting op de premie van de aanvullende verzekering.
 2. De Friesland geeft alleen korting op de AV Budget en AV Tand Standaard (8%), niet op de AV Frieso Compleet.
 3. Menzis geeft 1% administratievergoeding voor ingehouden premies, daarnaast stelt Menzis een Leefkrachtbudget beschikbaar voor bepaalde projecten.
 4. Zorg en Zekerheid geeft buiten kernwerkgebied een lagere korting op de premie van de aanvullende verzekering.
 5. Dit gemiddelde is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) berekend op basis van de werkelijke nominale premies 2024 zonder vrijwillig eigen risico, gewogen op basis van verzekerdenaantallen 2023 (tot en met 2022 werd hier ook verleende collectiviteitskorting in meegewogen).
 6. Maar vaak wel voor bepaalde behandelingen die de huisarts voorschrijft of naar doorverwijst.
 7. Bij ontvangers van zorgtoeslag die een acceptgiro van het CJIB ontvangen voor de bestuursrechtelijke premie wordt deze verrekend met de zorgtoeslag: deze wordt in die gevallen dus rechtstreeks aan het CJIB overgemaakt.
 8. Klik hier voor de publicatie van de uitstroomregeling, inclusief toelichting.

Houd mij op de hoogte van nieuwe artikelen

Meld je direct aan.


Vragen over een nieuwsitem?