BS&F: adviseur en kennispartner sociaal domein

  • Wij werken aan vraagstukken in het publieke domein en zijn gespecialiseerd in Zorg en Sociale zekerheid.
  • Wij adviseren de landelijke en lokale overheid over beleid en uitvoering.
  • Wij ondersteunen bij beleidskeuzes omtrent gemeentelijk armoedebeleid.
  • Wij leggen daarbij de verbinding met andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld Wmo.
  • Wij werken hierin samen met landelijke belangenorganisaties en ministeries.
  • Wij informeren gemeenten over relevante thema’s en duiden landelijke ontwikkelingen.

Gemeentepolis helpt bij gemeentelijke doelstellingen

Wij helpen gemeenten om kwetsbare inwoners fysiek, mentaal en financieel gezond(er) te maken en we helpen bij het vereenvoudigen en laagdrempeliger maken van uitvoeringsprocessen.

Naast de Gemeentepolis bieden gemeenten diverse andere regelingen aan om bestaanszekerheid van de kwetsbare inwoners te vergroten. Vanuit onze rol adviseren wij gemeenten hoe verschillende regelingen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet en voldoen aan gemeentelijke doelstellingen zoals het verhogen van het bereik onder kwetsbare inwoners en maatwerk compensatie.

Een recent voorbeeld is het tegengaan van energiearmoede. Naast de landelijke compensatie maken gemeenten beleid om energiearmoede te voorkomen en zoeken naar mogelijkheden om de juiste doelgroep te bereiken en op maat te helpen.

Desgewenst ontsluiten wij via Gezondverzekerd.nl deze gemeentelijke regelingen, altijd met uitgangspunt dit zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk aan inwoners te faciliteren. Voor de landelijke tegemoetkomingen werken wij samen met NIBUD.

Naar Jouw Tegemoetkomingen>>

Om hun taken op het gebied van zorg en ondersteuning uit te voeren, gaan gemeenten samenwerkingen aan met derden. Zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, leveranciers en zorgverzekeraars zijn de natuurlijke samenwerkingspartners van gemeenten in het sociaal domein. De relaties met deze partners komen vaak tot stand door aanbestedingen. Dit is een voor overheden meestal verplicht proces waarmee gelijke kansen worden geboden aan aanbieders van een dienst of product.

Het sociaal domein vraagt om betrouwbare partners en langdurige relaties gericht op samenwerking. Veelal kwetsbare inwoners van de gemeente zijn immers voor langere tijd sterk afhankelijk van de door de gemeente gecontracteerde partijen. De gemeente en de inwoner moeten kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Bovendien gaat het om een arbeidsintensieve sector met veel (lokale) werkgelegenheid.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij in ons advies de samenwerking tussen partijen centraal stellen. Aanbesteden is daarbij een middel en geen doel op zich. Op basis van onze jarenlange ervaring op het gebied van de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is een toolkit aanbesteden Gemeentepolis ontwikkeld. Hierin vindt u niet alleen een plan van aanpak, maar ook alternatieven voor het aanbesteden van dit voor minima relevante product.

Ook de manier waarop wij de aanbesteding van Wmo hulpmiddelen vormgeven is een voorbeeld van hoe wij de methode aanbesteden inzetten om samenwerkingsrelaties tot stand te brengen en continu te verbeteren.

Steeds meer huishoudens hebben te maken met schulden, de zorgverzekering is schuldenpost nummer één. Hierdoor zijn zij vaak onvoldoende verzekerd met als gevolg dat ze zorg mijden. Ook veroorzaken schulden stress, wat een negatief effect op de gezondheid heeft. Om gezondheidswinst te behalen is het dus belangrijk om de financiële situatie van deze kwetsbare inwoners te verbeteren. BS&F ondersteunt gemeenten hierbij vanuit de Preventiecoalitie Schuldenaanpak en Gezondheid. Hiervoor is een subsidie voor drie jaar toegekend door het ministerie van VWS.

Het doel is om jaarlijks twintig gemeenten te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van onder andere de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB). Daarnaast wordt hulp geboden bij bestaande trajecten en worden lokale initiatieven, gericht op gezondheidsbevordering, gedeeld en breder uitgerold. Ook het bevorderen van de uitstroom van overige doelgroepen is een belangrijk onderdeel van deze coalitie. Centraal daarbij staat de koppeling tussen de preventie van schulden en gezondheidsbevordering.

Voor mensen met een fysieke beperking is een goed hulpmiddel, zoals een rolstoel of een scootmobiel, een voorwaarde om zelfredzaam te zijn. De gemeente is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van mobiliteitshulpmiddelen. Hiervoor zijn zij afhankelijk van leveranciers, ook als het gaat om advies, service, onderhoud en hergebruik. De leveranciers op hun beurt zijn afhankelijk van de gemeenten als het gaat om de voorwaarden waaronder zijn hun dienstverlening kunnen aanbieden.

In de wereld van de Wmo hulpmiddelen is de opdracht helder: duurzame beschikbaarheid van hoogwaardige hulpmiddelen waarmee inwoners worden ondersteund in hun zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden. Om dat te realiseren zijn de juist randvoorwaarden nodig. De gebruiker is gebaat bij hoogwaardige kwaliteit, betrouwbare service en keuzemogelijkheden. Gemeenten zoeken naar betrouwbare partners en beschikbaarheid tegen een redelijke prijs. Leveranciers hebben behoefte aan continuïteit en voldoende afzetmogelijkheden tegen een prijs die ruimte geeft aan groei en innovatie.

In onze aanpak hebben wij aandacht voor de belangen van alle betrokken partijen in de keten: gemeenten, leveranciers én gebruikers. Vanuit die gedachte begeleiden wij het inkoopproces en blijven gedurende de gehele contractperiode betrokken als onafhankelijk intermediair en adviseur voor alle partijen. Daarom kiezen we bewust voor een inkoopproces dat uitgaat van ruimte voor dialoog.

Het inkoopproces voldoet aan de eisen van een openbare Europese aanbesteding. Een transparant proces waarbij, binnen de kaders van het gemeentelijk budget en beleid, alles bespreekbaar wordt gemaakt. Er wordt uitgegaan van ieders unieke expertise. Dit geeft leveranciers de ruimte om te ondernemen en waarde toe te voegen. Gebruikers van hulpmiddelen zijn, wat ons betreft, in het gehele proces als volwaardig partner betrokken vanuit hun ervaringsexpertise. Desgewenst kan worden gekozen voor regionale samenwerking waarmee gemeenten inkoopvoordeel kunnen behalen omdat leveranciers hun afzetvolume kunnen vergroten. Door onze betrokkenheid blijft ook bij regionale samenwerking lokaal maatwerk mogelijk.

Ook na de gunning van het contract blijven wij betrokken als intermediair in de dagelijkse praktijk. We voegen kennis toe door middel van een jaarlijkse marktanalyse en volgen de ontwikkelingen in de markt en op het gebied van wet- en regelgeving en beleid. We onderzoeken jaarlijks de ervaringen van cliënten. We ondersteunen dus het hele jaar rond om doelstellingen te realiseren.

BS&F deed onderzoek naar de ervaring van gemeenten met Wmo hulpmiddelenleveranciers. De resultaten van het onderzoek vindt u hier.

Belangrijkste cijfers BS&F

Belangrijkste cijfers Gemeentepolis

Adviseur van aantal gemeenten

294

Aantal Gemeentepolis houders

422.000

Maatschappelijke waarde per inwoner

€229,-

Kosten-baten analyse

Onderzoeksbureau Rebel heeft in opdracht van Bureau BS&F een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd naar de Gemeentepolis.

  • 35% minder aanvragen voor de bijzondere bijstand medische kosten

  • Minder zorggebruik en een betere gezondheid op lange termijn
  • 40% minder betalingsachterstanden

Bekijk alle resultaten uit het onderzoek

Meer oplossingen

Gemeentelijke Backoffice applicatie

SaaS- en cloud oplossing met generieke procesgang inclusief te combineren gemeentelijke parameters op bijvoorbeeld inkomens- en/of vermogensgrenzen.

Bureau Minimaregelingen

Bureau Minimaregelingen is onze helpdesk voor gemeenten die gebruikmaken van onze software en/of passen.

Meedoenplatform

Gemeentelijke regelingen ontsluiten via een webshop. Veel gemeenten maken gebruik van een webshop voor hun minimaregelingen. Hier kunnen inwoners eenvoudig en snel aanvragen waar zij recht op hebben.