Onderzoek: gemeentelijke regelingen financieel maatwerk hoge zorgkosten
Onderzoeksinstituut IVO, Platform31, Verwey-Jonker Instituut en Rebel hebben onderzoek uitgevoerd naar de maatregelen die gemeenten hebben genomen naar aanleiding van het afschaffen van de landelijke regelingen Wtcg en CER.

1. Aanleiding
Landelijke compensatieregelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatieregeling Eigen Risico (CER) zijn per 2014 afgeschaft. Mede door de ongerichtheid van Wtcg en CER is besloten gemeenten verantwoordelijk te maken voor financieel maatwerk aan voor deze doelgroep. Gemeenten hebben jaarlijks €268 miljoen beschikbaar om chronisch zieken en gehandicapten te helpen met financieel maatwerk ter compensatie van meerkosten als gevolg van hun ziekte of aandoening. Over de mogelijkheden van gemeenten hiertoe is destijds een handreiking verschenen vanuit VNG en VWS waarin ook de Gemeentepolis als optie is opgenomen om deze doelgroep te compenseren voor die meerkosten.

Dit jaar is onderzoek uitgevoerd naar de inzet van deze middelen door gemeenten om inzicht te krijgen in de manier waarop gemeenten deze omslag naar maatwerk maken.

2. Conclusies van het onderzoek
Door de ondervraagden werd de Gemeentepolis het meest genoemd als instrument om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren. Zij hanteren collectief maatwerk door uitgebreide pakketten aan te bieden binnen hun Gemeentepolis. In deze pakketten zijn dekkingen opgenomen voor kostensoorten waar chronisch zieken en gehandicapten veel gebruik van maken. Door de hieruit voortvloeiende zelfinclusie komt de doelgroep in beeld voor een compensatie vanuit de gemeente in de vorm van een bijdrage in de premie.
De ondervraagde gemeenten geven aan 2 soorten (35%) of 3 soorten (24%) regelingen te hanteren om chronisch zieken en gehandicapten financieel te ondersteunen. Een kleiner deel (17,8%) geeft aan 4 regelingen te hebben.
De Gemeentepolis wordt door 95% van de Nederlandse gemeenten aangeboden en uit het onderzoek blijkt dat dit het door gemeenten meest gebruikte instrument is om de voormalige Wtcg/CER-gelden te ontsluiten. Gemeenten geven in het onderzoek aan dat zij vinden dat hun regeling(en) effectiever zijn dan de voormalige landelijke regelingen Wtcg en CER, omdat lokale regelingen de doelgroep beter bereiken en gemeenten een meer integraal beeld (kunnen) krijgen van de doelgroep.

PS Volg je ons al op LinkedIn? Ook daar posten we regelmatig relevante informatie.

TAGS

Houd mij op de hoogte van nieuwe artikelen

Meld je direct aan.


Vragen over een nieuwsitem?