Dit is de privacyverklaring van BS&F. Hierin leggen wij uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op deze website.

 1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen en opslaan over jou wanneer je onze website https://www.bsenf.nl gebruikt of wanneer je contact met ons hebt.

Onze website bevat verwijzingen naar websites van derden, zoals hyperlinks. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via de genoemde websites en wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. Zie het privacybeleid van de desbetreffende website (indien aanwezig) voor meer informatie.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op onze website. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we je voordat deze wijzigingen van kracht worden.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze Europese wetgeving heeft directe werking in Nederland. Voor die zaken die nationaal geregeld moeten worden, is de Uitvoeringswet AVG in Nederland aanvullend van toepassing. Deze wetteksten kun je vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

De website bsenf.nl is een initiatief van BS&F B.V., gevestigd aan de Grote Voort 5, 8041 AM in Zwolle. Meer informatie over de dienstverlening van BS&F kun je vinden op de pagina Oplossingen. Indien je meer wilt weten over de privacy en veiligheid van de diensten die BS&F levert ga dan naar de pagina Legal & Compliance.

BS&F is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens zoals nader beschreven in deze privacyverklaring.

Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens die te vinden zijn in paragraaf 8.

 1. Welke gegevens verzamelen wij en hoe komen we aan jouw gegevens?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van en over jou:

(a) Naam- en contactgegevens
Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je via onze website contact met ons opneemt, zoals je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

(b) Gegevens ten behoeve van het inloggen op de Kennisbank aanbesteden
Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je via onze website contact met ons opneemt voor het aanvragen van toegang tot de Kennisbank aanbesteden, zoals je voor- en achternaam, e-mailadres en instantie.

(c) Gegevens ten behoeve van nieuwsbrieven en serviceberichten
Je kunt je op bsenf.nl aanmelden om onze nieuwsbrief te ontvangen. Daarnaast kunnen wij serviceberichten versturen.

(d) Gegevens die we verzamelen wanneer je onze website gebruikt
Wanneer je onze website bezoekt, registreren we je IP-adres, MAC-adres en je surfgedrag op onze website. Dit doen we om een beeld te kunnen krijgen van het verkeer op de website, een goede werking van de website te waarborgen en deze waar nodig te kunnen verbeteren. Voor zover wij gebruik maken voor cookies doen wij dit puur voor functionele en analytische doeleinden en is hiervoor door de instellingen die wij gebruiken geen expliciete toestemming vereist.

 1. Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

4.1 BS&F gebruikt de in paragraaf 3 beschreven gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

(a) Voor het leveren van onze diensten en om contact met je te onderhouden
Wij gebruiken de gegevens om het voor jou mogelijk te maken om bepaalde diensten via ons af te nemen en onze website te kunnen gebruiken.

Wanneer je een vraag stelt via het contactformulier op de website is het nodig om jouw contactgegevens te verwerken zodat wij je een antwoord kunnen sturen.

(b) Voor onderzoek om onze diensten te verbeteren
We verwerken jouw gegevens om onze dienstverlening te kunnen evalueren en te verbeteren. We voeren bijvoorbeeld onderzoek uit naar algemene trends in het gebruik van onze website en diensten en naar het gedrag en de voorkeuren van onze websitebezoekers.

(c) Voor het bijhouden van onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
We verzamelen, bewaren en gebruiken jouw gegevens voor interne doeleinden, zoals voor het bijhouden van onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

4.2 Wettelijke grondslagen
We verwerken jouw gegevens enkel op grond van jouw toestemming, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de uitvoering van een overeenkomst, of op grond van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. Je kunt op elk moment jouw toestemming intrekken door de specifieke instructies te volgen die worden gegeven bij de verwerking waarvoor je toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld door op de afmeldlink in onze e-mails te klikken. Daarnaast kun je ook op de in ‘8. Contactgegevens’ beschreven manier contact met ons opnemen om jouw toestemming in te trekken. Indien je weigert de persoonsgegevens te verstrekken die we nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of de naleving van een wettelijke verplichting, kunnen we mogelijk niet alle diensten of de volledige diensten leveren die je bij ons hebt aangevraagd.

Indien we jouw gegevens verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, dan lichten we deze belangen nader toe bij de betreffende verwerkingsactiviteiten. Wil je graag de volledige belangenafweging ontvangen die wij voorafgaand hebben gemaakt, neem dan contact met ons op via de onder ‘8. Contactgegevens’ beschreven manier.

 1. Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?

We maken gebruik van derden voor het leveren van onze diensten, zoals ICT-leveranciers. Zij helpen ons onder andere bij het bouwen, onderhouden en uitbreiden van bsenf.nl. Om mails, waaronder nieuwsbrieven, aan jou te kunnen versturen maken we gebruik van MailChimp. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MailChimp verwijzen wij je naar het privacybeleid van MailChimp.

Wij zullen verder geen gegevens aan andere categorieën partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

Onze serviceproviders en partners kunnen gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER, d.w.z. alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). In dergelijke gevallen is sprake van internationale doorgifte van persoonsgegevens. De wet- en regelgeving van deze landen biedt niet altijd dezelfde mate van bescherming van je persoonsgegevens als de wet- en regelgeving van Nederland. Waar nodig treft BS&F passende maatregelen om te voldoen aan de eisen die de geldende privacyregelgeving stelt aan de internationale doorgifte van persoonsgegevens, zoals de in Europees verband vastgelegde standaard-contractbepalingen (zie art. 46 AVG). We kunnen ook persoonsgegevens verstrekken aan ontvangers die in de VS zijn gevestigd als sprake is van een passend beschermingsniveau (artikel 45 AVG). In sommige gevallen kunnen wij je uitdrukkelijke toestemming vragen voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie (artikel 49 AVG). Voor meer informatie over deze (contractuele) waarborgen, kun je op de onder ‘8. Contactgegevens’ beschreven manier contact met ons opnemen.

 1. Hoe beveiligen wij jouw gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

Onze informatiebeveiliging is gecertificeerd op basis van de ISO27001-normering. Dit betekent dat BS&F technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft getroffen om verlies en misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en overeenkomsten met derden.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij jouw gegevens langer moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting die rust op ons. Wanneer we gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen we deze gegevens of we anonimiseren ze, zodat ze niet meer naar jou teruggeleid kunnen worden.

 1. Hoe kun je jouw wettelijke rechten uitoefenen?

Je kunt op de onder ‘8. Contactgegevens’ beschreven manier contact met ons opnemen om de rechten uit te oefenen die jou zijn toegekend op grond van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder het recht (1) tot inzage, (2) op rectificatie, (3) op verwijdering, (4) op beperking van de verwerking van jouw gegevens, (5) om jouw gegevens over te dragen, en (6) om bezwaar te maken tegen de verwerking.

NB. We zullen je in bepaalde gevallen vragen om aanvullende informatie zodat wij jouw identiteit kunnen vaststellen.

 1. Recht tot inzage
  Je kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van jou verwerken en jeu kunt inzage verkrijgen in deze gegevens door het ontvangen van een afschrift daarvan. Als we reageren op jouw verzoek tot inzage verstrekken we je ook aanvullende informatie, zoals het doel van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en andere informatie die je nodig hebt om dit recht goed uit te kunnen oefenen.
 1. Recht op rectificatie
  Je hebt het recht jouw gegevens te rectificeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. Op jouw verzoek verbeteren we onjuiste persoonsgegevens over jou, en vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, dit kan ook de afgifte van een aanvullende verklaring inhouden.
 1. Recht op verwijdering
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen en, voor zover mogelijk, dat andere verwerkingsverantwoordelijken met wie wij jouw gegevens hebben gedeeld dat ook doen. Overigens vindt verwijdering van jouw persoonsgegevens slechts in bepaalde, door de wet voorgeschreven gevallen plaats; deze gevallen staan vermeld in artikel 17 van de AVG. Dit betreft onder meer gevallen waarin jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld en gevallen waarin zij onrechtmatig zijn verwerkt. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten inrichten, kan het enige tijd duren voordat back-ups zijn gewist.
 1. Recht op beperking van verwerking
  Je hebt het recht de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken, wat inhoudt dat de verwerking van jouw gegevens gedurende een bepaalde tijd wordt opgeschort. Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot uitoefening van dit recht zijn bijvoorbeeld gevallen waarin de juistheid van jouw persoonsgegevens wordt betwist maar er enige tijd gemoeid is met het verifiëren daarvan. Dit recht belet ons niet om jouw persoonsgegevens te blijven opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven word je daarvan op de hoogte gesteld.
 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Het recht op overdraagbaarheid van gegevens houdt in dat je het recht hebt de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien technisch mogelijk, worden jouw persoonsgegevens door ons rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.
 1. Recht van bezwaar
  Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je ons kunt verzoeken jouw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit is alleen van toepassing indien ‘gerechtvaardigde belangen’ (met inbegrip van profileren) de rechtsgrond voor de verwerking vormt (zie ‘4. Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?’). Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van profileren, voor zover dergelijke profilering verband houdt met direct marketing, heb je te allen tijde het recht hiertegen kosteloos bezwaar te maken. Wanneer je dit recht uitoefent worden jouw persoonsgegevens niet langer door ons voor dit doel verwerkt.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij gerechtigd zijn de in dit artikel bedoelde rechten te ontzeggen of beperken. In alle gevallen maken wij een zorgvuldige afweging of hiertoe reden bestaat en stellen wij je daarvan op de hoogte.

Zo kan het recht tot inzage worden ontzegd wanneer dit nodig is om de rechten en vrijheden van andere personen te beschermen, of kan geweigerd worden jouw persoonsgegevens te wissen indien de verwerking van deze gegevens nodig is ter nakoming van wettelijke verplichtingen. Je hebt altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Als je besluit jouw toestemming in te trekken voor bepaalde verwerkingen, heeft dat geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die tot op dat moment zijn uitgevoerd. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens kan niet worden uitgeoefend wanneer deze persoonsgegevens niet door jou zijn verstrekt of wanneer de gegevens niet op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst door ons zijn verwerkt.

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Contactgegevens

Wij horen het graag als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons als volgt bereiken:

Mail: contact@bsenf.nl

Website: Contact – BS&F (bsenf.nl)

Post: Grote Voort 5, 8041 AM, Zwolle

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2024 en vervangt alle eerdere versies.