We bevinden ons weer volop in het overstapseizoen voor de zorgverzekering. Dit betekent dat het weer tijd is voor onze traditionele eindejaarsnieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over de Gemeentepolis voor het komende jaar. We gaan daarnaast in op algemene ontwikkelingen zoals het verzekerde pakket van basis- en aanvullende verzekeringen, het eigen risico, de zorgtoeslag en de wanbetalersregeling.

Het team van BS&F wenst je alvast een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2022 toe!

1. MARKTONTWIKKELINGEN GEMEENTEPOLIS

1.1 GEMEENTEPOLIS IN BEELD

 

Figuur 1. Gemeenten met een Gemeentepolis in 2022.

Figuur 2. De ontwikkeling in de hoogste premiebijdrage in de Gemeentepolis per gemeente.

1.2 ALGEMENE ONTWIKKELINGEN GEMEENTEPOLIS

Van alle gemeenten biedt net als vorig jaar 95% een Gemeentepolis aan. Hiermee zijn 685.000 (2020) mensen verzekerd van een passende zorgverzekering met op de doelgroep toegesneden dekkingen.

Met het afschaffen van de landelijke regelingen Wtcg en CER is jaarlijks €268 miljoen beschikbaar voor gemeentelijk maatwerk voor chronisch zieken en mensen met een beperking. Onderzoeksinstituut IVO, Platform31, Verwey-Jonker Instituut en Rebel hebben onderzoek uitgevoerd naar de maatregelen die gemeenten naar aanleiding hiervan hebben genomen. De Gemeentepolis werd door gemeenten het meest genoemd (zie ons nieuwsitem).

Sinds 2020 is de maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering 5%. Het voornemen is om deze met ingang van 1 januari 2023 af te schaffen. Hierover wordt in de eerste week van februari 2022 gedebatteerd in de Tweede Kamer. De Gemeentepolis blijft gewoon bestaan en wordt naar verwachting alleen maar belangrijker door een grotere focus op inhoud in plaats van korting (zie ons nieuwsitem). Voor 2022 zien we dat zorgverzekeraars wisselend kortingsbeleid voeren waardoor meer verschil ontstaat in de netto premies die zij vragen voor de basisverzekeringen binnen de Gemeentepolis (zie paragraaf 1.4).

In 2022 hebben meer gemeenten gekozen voor een samenwerking met zorgverzekeraar Aevitae voor de Gemeentepolis. Daarnaast hebben de gemeenten die op zoek waren naar een nieuwe zorgverzekeraar deze gevonden. Een aantal gemeenten had hierbij de keuze uit meerdere zorgverzekeraars.

Ook in 2022 vindt onderzoek plaats binnen de risicoverevening over het beter compenseren van chronisch zieken, waardoor het voor zorgverzekeraars aantrekkelijker zou worden om hen te verzekeren.

1.3 RELEVANTE ONDERZOEKEN EN ONTWIKKELINGEN IN WETGEVING

 • Onderstaande onderzoeken en ontwikkelingen in wetgeving hebben een verband met de Gemeentepolis:
 • Lokaal maatwerk mondzorg: Minister De Jonge van VWS geeft in antwoord op Kamervragen over mondzorg aan dat hij samen met beroepsverenigingen, gemeenten en zorgverzekeraars een aanpak verkent. Het belang van het voorkomen en sneller oplossen van betalingsachterstanden om de aanvullende verzekering te herstellen/sluiten wordt onderstreept. Ook oplossingen vanuit samenwerkingsverbanden van gemeenten en zorgverzekeraars, zoals de inzet van lokale maatwerkbudgetten (in combinatie met vroegsignalering) worden besproken.
 • Dashboard sociale impact corona: in een dashboard van de VNG is een aantal indicatoren opgenomen t.a.v. de sociaal-maatschappelijke impact van corona.
 • Samenhang schulden en mentale gezondheid: Uit onderzoek van het CPB blijkt dat ggz-kosten met ongeveer €200 (30%) stijgen nadat mensen in de wanbetalersregeling terechtkomen. Verder neemt de kans op ggz-gebruik toe met 7% en de kans op gebruik van sociale en/of financiële hulpverlening met 40%. (zie ons nieuwsitem).
 • Stand van zaken vernieuwing toeslagenstelsel: de vormgeving van het nieuwe toeslagenstelsel wordt aan het volgende kabinet overgelaten.
 • Invoering nieuwe Wet inburgering: deze treedt in werking op 1 januari 2022, waarmee onder andere de gemeentelijke taak aanvangt om nieuwkomers financieel te ontzorgen door zes maanden lang de vaste lasten voor huur, gas, water, stroom en de zorgverzekering in te houden op de verleende bijstandsuitkering.
 • Kiezen voor houdbare zorg: de WRR gaat aan de hand van de drie thema’s Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak in op grote knelpunten in de zorg.
 • Zorgprestatiemodel ggz: door de nieuwe bekostigingssystematiek voor ggz (zorgprestatiemodel) krijgen mensen met een behandeling over de jaargrens het eigen risico dubbel in rekening. De NZa onderzoekt een alternatief naar aanleiding van een motie.
 • Onderzoek eigen risico: uit promotieonderzoek blijkt dat het opschuiven van het startpunt van het verplicht eigen risico de zorgkosten omlaag brengt.
 • Financiële positie chronisch zieken en gehandicapten: naast data over inkomen en uitgaven wordt onder meer het belang van gemeentelijke ondersteuning benoemd.
 • Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving: de RVS noemt in dit advies vier prioriteiten voor het volgende kabinet om onze gezondheid en samenleving toekomstbestendig te maken. Deze ‘wissels’ verleggen de focus van zorg voor het individu naar zorgen voor de samenleving, van leefstijl naar leefomgeving, van productiegedreven naar waardegedreven zorg en ondersteuning en van institutioneel belang naar publiek belang en samenwerking.
 • Contourennota: naar aanleiding van de Discussienota Zorg voor de Toekomst is een consultatie gestart waarop 350 reacties zijn binnengekomen vanuit het veld. De Minister onderstreept dat het belangrijk is goed samen te werken met o.a. gemeenten en zorgverzekeraars bij de vormgeving van de toekomst van de zorg. Keuzes worden aan een volgend kabinet overgelaten.

1.4 PREMIES EN KORTINGEN GEMEENTEPOLIS 2022

Zorgverzekeraars gaan wisselend om met hun premie- en kortingsbeleid in relatie tot de maximale 5% korting op de basisverzekering. Tussen de hoogste en laagste netto premie voor de basisverzekering binnen de Gemeentepolis zit in 2022 € 13,60 verschil per maand (€ 163,20 per jaar), waar dit vorig jaar nog € 8,59 was (€ 103,08 per jaar).

Ook komend jaar maken wij een uitgebreide analyse van de marktpositie van zorgverzekeraars die een Gemeentepolis aanbieden. Daarin vergelijken en beoordelen we de verschillende aanbiedingen op premie en korting, maar ook op onder meer dekking en deelnamegraad. De verwachting is dat deze marktanalyse eind februari 2022 voor onze relaties beschikbaar is.

In de onderstaande tabel tonen wij de premies en kortingen voor 2022 voor de basisverzekeringen die onderdeel uitmaken van de Gemeentepolis en de korting die op de aanvullende verzekering wordt verleend.

Tabel 1. Premies en kortingen Gemeentepolis in 2022 (uitgaande van de hoogste korting die de zorgverzekeraar verleent).

1.5 GEZONDVERZEKERD.NL

Gezondverzekerd.nl is het afgelopen jaar gebruikt door ruim 300 gemeenten. Ook dit jaar zijn er binnen Gezondverzekerd.nl – op vraag van gemeenten – veel nieuwe functionaliteiten ontwikkeld. Zo hebben ongeveer 40 gemeenten met de licentie Premium en module Rechtmatigheid het hele proces rondom het bepalen van recht op deelname aan de Gemeentepolis geautomatiseerd. Door de samenwerking met Ockto worden de gegevens van een inwoner na het inloggen met DigiD opgehaald bij overheidsportalen zoals de Belastingdienst en het UWV. Deze brondata wordt na goedkeuring verstuurd naar de Backofficeapplicatie van Gezondverzekerd.nl. Daar kan de gemeente vervolgens beoordelen of deze persoon, op basis van zijn of haar inkomens- en eventuele vermogenssituatie, in aanmerking komt voor een Gemeentepolis.

Nieuw: module Jouw Tegemoetkomingen

Kwetsbare inwoners hebben vaak recht op allerlei tegemoetkomingen vanuit de overheid. Het is echter lang niet altijd duidelijk hoe ze deze kunnen aanvragen. Door een samenwerking met het Nibud ziet een inwoner alle tegemoetkomingen in één overzicht.

Rijksregelingen

Het Nibud is hét kenniscentrum op het gebied van de Nederlandse huishoudportemonnee en vindt het belangrijk dat financiële problemen worden voorkomen. Hierdoor is nu op Gezondverzekerd.nl binnen het nieuwe onderdeel Jouw tegemoetkomingen een tool opgenomen, waarmee de inwoners eenvoudig inzicht krijgen in de verschillende tegemoetkomingen die vanuit de Rijksoverheid beschikbaar zijn.

In de tool worden gegevens ingevoerd zoals het inkomen en de gezinssituatie. Op basis hiervan wordt inzicht gegeven in de verschillende regelingen waarop een inwoner mogelijk recht heeft. Het gaat om de volgende regelingen:

 • Toeslagen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget
 • Kinderbijslag
 • Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
 • Heffingskortingen (inkomstenbelasting): algemene heffingskorting, arbeidskorting, ouderenkorting, alleenstaande ouderenkorting, combinatiekorting en jonggehandicaptenkorting.

Gemeentelijke regelingen

Naast bovengenoemde rijksregelingen bieden gemeenten verschillende andere regelingen en tegemoetkomingen aan, zoals de Gemeentepolis. De regelingen verschillen per gemeente. Om inwoners eenvoudig inzicht te geven in de regelingen die de gemeente aanbiedt, geeft Gezondverzekerd.nl op één plek een totaal overzicht van de beschikbare regelingen (Jouw Tegemoetkomingen)

Alle gemeentelijke regelingen met een inkomens- en/of vermogenscomponent kunnen aangevraagd worden via Gezondverzekerd.nl. Na inlog via Digid levert de inwoner veilig en eenvoudig brondata van de Belastingdienst, UWV en Mijn Overheid aan. Na het goedkeuren van de aanvraag of hertoetsing door de gemeente wordt automatisch een beschikking gestuurd naar de inwoner. Dit scheelt veel tijd en ook de inwoner weet snel waar hij of zij aan toe is. Daarnaast kan onterechte deelname aan gemeentelijke regelingen makkelijk en eenvoudig geïdentificeerd worden. Het gebruik van Ockto maakt de beoordeling van een aanvraag niet alleen makkelijker voor de gemeente, ook de inwoner heeft sneller uitsluitsel.

Nieuw: module Goedkope Energie

Daarnaast is het sinds dit jaar mogelijk om gebruik te maken van de module Goedkope energie. Zo’n 40 gemeenten zijn hier inmiddels mee gestart. Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in Nederland. Eén op de vijf huishoudens heeft risicovolle schulden. Deze huishoudens hebben een totale betalingsachterstand van meer dan €500 en ten minste één van de betalingsachterstanden betreft de huur, de hypotheek, de zorgverzekering of de energierekening. Ongeveer 650.000 Nederlandse huishoudens hebben daarnaast in meer of mindere mate te maken met energiearmoede. Zij kunnen een energierekening niet of nauwelijks betalen. Kortom: deze huishoudens leveren in op wooncomfort.

Op https://www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie/ is het mogelijk inwoners te ondersteunen bij het verlagen van de energiekosten, die aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van energie. Wij hebben speciale afspraken gemaakt passend bij de situatie van de meest kwetsbare doelgroep. Op deze manier helpen wij inwoners met een krap budget energiekosten te verlagen en daarmee hun financiën beter op orde te krijgen. Dit doen wij zowel online als fysiek in de vorm van gesprekken met overstapcoaches (evt. ook op locatie gemeente).

Uitgangspunten

We werken samen met een selecte groep energieleveranciers voor de energiecontracten voor de kwetsbare inwoners. De belangrijkste uitgangspunten bij deze selectie zijn:

 • 100% acceptatie van inwoners.
 • Geen borgstelling.
 • Geen risico opslag in de energietarieven.
 • Eventuele overstapboetes worden direct vergoed.
 • Proces en dienstverlening ingericht op de uitzonderings- en complexe(re) gevallen.
 • Helpdesk (telefonisch of online) beschikbaar of persoonlijke hulp, op afspraak, op locatie van de gemeente.
 • Strenge selectie en monitoring van energiemaatschappijen, alleen partijen die groene (duurzame) energie aanbieden.
 • Op basis van beschikbare informatie wordt het advies en de keuzemogelijkheden gegeven, waarna een energiecontract snel en makkelijk kan worden afgesloten.
 • Slimme energie meters kunnen op afstand uitgelezen worden voor een accuraat advies.

2. MARKTONTWIKKELINGEN BASISVERZEKERING 2022

​2.1 ALGEMEEN

In 2021 maakte de Zorgverzekeringswet (2006) het 15-jarig jubileum mee. Het jaar werd beheerst door aanhoudende onzekerheid ten aanzien van het verdere verloop van de coronapandemie. Dit maakt het voor zorgverzekeraars lastig om in te schatten hoeveel van hun reserves zij eventueel kunnen inzetten om de stijging van de premie voor 2022 te dempen.

Over deze reserves: wanneer zorgverzekeraars alle niet-wettelijk verplichte reserves ineens zouden inzetten zou dit een premiedempend effect van ongeveer €100 per verzekerde hebben. Hiermee zouden verzekeraars echter op het randje van de wettelijke eisen voor reserves balanceren. Ook betekent dit voor de jaren daarna dat geen middelen aanwezig zijn om schommelingen in de premieontwikkeling op te vangen om deze stabiel te houden.

Naast de meerkosten door het coronavirus is ook sprake van uitgestelde zorg die niet allemaal wordt ingehaald. Al met al niet eenvoudig calculeren dus.

Dit jaar bieden zorgverzekeraars steeds meer combinatiepolissen aan in plaats van restitutiepolissen. Ook zien we dat de korting die zorgverzekeraars geven wanneer iemand kiest voor een maximaal verplicht eigen risico oploopt, vooral bij de goedkopere basisverzekeringen. Iets dat waarschijnlijk vooral jongere, gezonde verzekerden zal aanspreken. Ook valt op dat het verschil in premie tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering nog nooit zo hoog is geweest als in 2022.

2.2 NOMINALE PREMIE STIJGT MINDER HARD DAN VORIG JAAR

Het ministerie van VWS gaf op Prinsjesdag de verwachting af dat de premie voor de basisverzekering zonder korting gemiddeld € 2,58 per maand (€ 31 per jaar) zou stijgen in 2022. VWS verwacht dat in 2022 € 900 miljoen uit de reserves wordt ingezet om de premieontwikkeling te dempen.

De gemiddelde premiestijging van de basisverzekering 2022 is met € 3,66 lager dan vorig jaar

(€ 5,25). Hierbij is een gewogen gemiddelde van verleende collectiviteitskorting meegerekend. Naast de invloed van corona speelt hierbij een wisselwerking mee tussen de stijging van de kosten van de zorg (verhoogt de premie) en de inzet van reserves (verlaagt de premie).

Tabel 2. Laagste, gemiddelde en hoogste basispremie vanaf 2017.

Bijlage 1 bevat een uitgebreid overzicht van de basispremies van alle zorgverzekeraars.Tabel 2. Laagste, gemiddelde en hoogste basispremie vanaf 2017.

2.3 PAKKET BASISVERZEKERING 2022

Het pakket van de basisverzekering wordt voor 2022 op een aantal relatief kleine punten aangepast:

 • Na een behandeling voor lymfeklierkanker met CAR-T-celtherapie is verblijf nodig in de nabijheid van het behandelend ziekenhuis. Dit verblijf wordt vergoed als de patiënt verder dan 60 minuten rijden van het ziekenhuis woont.
 • Elektriciteitskosten van een beademingsapparaat thuis worden voortaan rechtstreeks door de zorgverzekeraar vergoed.
 • De vergoeding van herstelzorg van corona (‘Long Covid’) wordt verlengd tot in ieder geval augustus 2022. De regeling breidt de standaard dekking in de basisverzekering uit met vergoedingen voor: fysiotherapie (max. 50 behandelingen), ergotherapie (max. 10 uur), extra dieetadvisering (max. 7 uur) en logopedie (zonder limiet).

Het basispakket wordt daarnaast doorlopend aangepast met nieuwe behandelingen en medicijnen die voldoen aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ en daarom automatisch binnen de dekking vallen.

2.4 VERPLICHT EIGEN RISICO BLIJFT GELIJK

Het eigen risico bedraagt ook in 2022 € 385, omdat is afgesproken dat het deze kabinetsperiode (2017-2021) niet wordt verhoogd. Het demissionaire kabinet heeft echter besloten het eigen risico ook in 2022 te bevriezen, zodat het ook komend jaar niet stijgt. Zonder nieuw beleid was het eigen risico vanaf 2022 weer met de stijgende zorgkosten meebewegen en naar verwachting boven de €400 uitgekomen, maar dit is dus voorkomen. Het ministerie van VWS verwacht dat verzekerden in 2022 gemiddeld €227 van het verplicht eigen risico moeten betalen. Minima worden deels gecompenseerd voor het verplicht eigen risico doordat dit bedrag onderdeel uitmaakt van de maximale zorgtoeslag.

Het verplicht eigen risico geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Bepaalde zorg valt niet onder het eigen risico: verloskundige zorg en kraamzorg, wijkverpleging, huisartsenzorg (waaronder de GLI),[8] multidisciplinaire zorgverlening chronisch zieken (ketenzorg), nacontrole orgaandonoren, nationale bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker) en de griepprik. Ook zorg aan verzekerden jonger dan 18 jaar en zorg uit de aanvullende verzekering vallen niet onder het eigen risico.

Iets meer dan de helft van de Nederlanders verbruikt het verplicht eigen risico van € 385 volledig. Onder huishoudens met een eigen bijdrage Wmo en/of Wlz is dit zelfs circa 77%. Binnen de Gemeentepolis is het mogelijk om hiervoor een regeling te treffen, waaronder in veel gevallen een verzekering van het verplicht eigen risico. Dit verkleint het risico op schulden en zorgmijding.

2.5 RISICOVEREVENING 2022: VERBETERING ONDERCOMPENSATIE CHRONISCH ZIEKEN

De risicoverevening is een complex systeem waarmee zorgverzekeraars op basis van verzekerdenkenmerken worden gecompenseerd voor voorspelbare verschillen in gezondheid van hun verzekerden. De afgelopen periode is onderzocht hoe gezonde verzekerden uit de risicoverevening komen. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt met ingang van 2022 een aantal aanpassingen aangebracht in de risicoverevening. Hierdoor neemt de bestaande overcompensatie voor de 15% gezondste verzekerden met € 60 per jaar af en de ondercompensatie voor de 15% ongezondste verzekerden met € 30 per jaar. In combinatie met de ingrepen van de afgelopen jaren betekent dit dat het voor zorgverzekeraars vanuit financieel oogpunt steeds aantrekkelijker wordt om chronisch zieken te verzekeren.

Naast gezonde verzekerden zijn ook chronisch zieken binnen het onderzoeksprogramma van de risicoverevening benoemd als prioriteit. Dit onderzoek loopt nog.

Per 2022 wordt de catastroferegeling buiten werking gesteld. Op basis hiervan konden zorgverzekeraars zorgkosten boven een bepaalde drempel vergoed krijgen uit het zorgverzekeringsfonds.

2.6 ZORGTOESLAG 2022

Door de zorgtoeslag is niemand meer dan een bepaald deel van zijn inkomen kwijt aan premie en verplicht eigen risico voor de basisverzekering. Voor de zorgtoeslag geldt een vermogenstoets: wanneer iemand meer vermogen heeft dan deze grens bestaat geen recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag is met 4,7 miljoen rechthebbenden de grootste van alle toeslagen.

De maximale zorgtoeslag bedraagt in 2022 voor alleenstaande € 111 (+€ 4) per maand en voor huishoudens met toeslagpartner € 212 (+€ 5). Uit tabel 2 hierboven blijkt dat de gemiddelde nominale premie voor de basisverzekering is gestegen met €3,66 per maand. Onderstaande tabel geeft een uitgebreid overzicht van de zorgtoeslag over de jaren. Tussen het drempelinkomen en het maximale inkomen loopt het bedrag dat aan zorgtoeslag wordt ontvangen af van het maximale bedrag tot nihil.

Tabel 3. Kernbegrippen zorgtoeslag en de daaruit voortvloeiende maximale zorgtoeslag vanaf 2017 (jaarbedragen).

2.7 MAATREGELEN ONVERZEKERDEN EN WANBETALERS

Het aantal onverzekerden is sinds 2011 gedaald van 160.000 tot ongeveer 20.000. Dit aantal is al enige jaren relatief stabiel. Het CAK voert deze regeling uit, net als de wanbetalersregeling. Een deel van de onverzekerden die door deze regeling alsnog verzekerd zijn, komt daarna in de wanbetalersregeling terecht omdat zij de premie niet betalen.

De wanbetalersregeling geldt voor personen die een premieschuld hebben voor de basisverzekering van zes maandpremies of meer. Zij betalen een bestuursrechtelijke premie die door werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds wordt ingehouden op loon of uitkering (‘bronheffing’). Als bronheffing niet mogelijk is ontvangt men een acceptgiro van het CJIB voor de bestuursrechtelijke premie.[9]

De wanbetalerspremie bedraagt 120% van de gemiddelde premie: in 2022 € 152,20 per maand (+€ 4,40). Let wel: voor dit bedrag krijgt iemand alleen de dekking van de basisverzekering. Een eventueel gesloten aanvullende verzekering is op dat moment beëindigd. Op 1 oktober 2021 waren 172.734 wanbetalers aangemeld bij het CAK voor de bestuursrechtelijke premieheffing (ten opzichte van 190.641 een jaar eerder).

Bijstandsgerechtigden zijn bovengemiddeld vaak wanbetaler. Gemeenten hebben daarom de mogelijkheid om bijstandsgerechtigde wanbetalers te laten uitstromen naar de Gemeentepolis. Deze regeling is ook wel bekend als WUB (of RUB).[10] Voornaamste voordelen van de regeling zijn het niet meer hoeven betalen van de wanbetalerspremie en het (weer) hebben van een aanvullende zorgverzekering (wat zorgmijding voorkomt). Na maximaal drie jaar maandelijks een bedrag afgelost te hebben is men vervolgens schuldenvrij voor de zorgverzekering, doordat zowel de zorgverzekeraar als het CAK een eventuele restschuld kwijtschelden. Het treffen van een betalingsregeling met de zorgverzekeraar is ook een reden voor afmelding uit de wanbetalersregeling.

Vanuit de Preventiecoalitie van het ministerie van VWS is subsidie beschikbaar gesteld. Hierdoor kan BS&F gemeenten helpen met het organiseren van uitstroom uit de bronheffing door de daarmee gepaard gaande proceskosten te bekostigen. Dit jaar zijn 19 gemeenten gestart met de RUB-regeling en komend jaar volgen 30 gemeenten dit voorbeeld. Op onze kennisbank vindt u meer informatie over de Preventiecoalitie. Wij organiseren ook regelmatig kennissessies op onder andere dit thema.

Zie dit bericht van het CBS voor een overzicht van het aantal wanbetalers per gemeente en andere achtergrondkenmerken. Voor een aanpak om het aantal wanbetalers in je gemeente te verminderen of het bijwonen van een kennissessie, kun je contact opnemen met jouw regiomanager.

2.8 RESULTATEN VERZEKERAARS BASISVERZEKERING

Uit onderzoek van de NZa blijkt dat zorgverzekeraars op de uitvoering van de basisverzekering in 2020 een exploitatieresultaat per verzekerde van 18 jaar of ouder hebben behaald van € 10 positief op jaarbasis. In 2019 was dit € 21 positief en in 2018 € 19 positief.

3. MARKTONTWIKKELINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN 2022

​3.1 ALGEMEEN

In 2021 is 84,9% van de Nederlanders aanvullend verzekerd (2020: 83,2%). Het blijft daarmee voor verzekerden een belangrijk instrument om de eigen zorguitgaven planbaar en beheersbaar te maken. Voor mensen met een laag inkomen en voor mensen met een zorgvraag blijft de aanvullende verzekering onverminderd relevant. Dit is mede waarom deze verplicht onderdeel uitmaakt van de Gemeentepolis.

Ook in 2022 kan gekozen worden uit een groot aanbod van aanvullende verzekeringen. Hierdoor is enerzijds veel keuzevrijheid aanwezig, maar anderzijds blijkt het voor veel mensen lastig om de juiste keuze te maken. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen. Zie voor meer achtergrond daarbij het rapport ‘Weten is nog geen doen’, waarin de WRR oproept om terughoudend te zijn met het bieden van te veel keuzes aan deze groep op het gebied van essentiële voorzieningen, waaronder de zorgverzekering. Om de doelgroep beter te helpen een passende Gemeentepolis te kiezen maakt een keuzehulp onderdeel uit van Gezondverzekerd.nl.

3.2 PREMIE EN DEKKING

In het algemeen kan over de aanvullende verzekeringen worden gezegd dat de premies voor 2022 stijgen ten opzichte van 2021. Diverse verzekeraars kiezen ervoor om voor jongeren en ouderen verschillende premies te hanteren. Dit wordt ook wel premiedifferentiatie genoemd. Bij de basisverzekering is dit wettelijk niet toegestaan, bij de aanvullende verzekeringen wel.

In de dekking van de aanvullende verzekeringen zijn voor 2022 over het algemeen geen grote wijzigingen doorgevoerd.

BIJLAGE

Overzicht nominale premies basisverzekering 2021 en 2022

PS Volg je ons al op LinkedIn? Ook daar posten we regelmatig relevante informatie.

BIJLAGE 1. OVERZICHT NOMINALE PREMIES BASISVERZEKERING 2021 EN 2022

Tabel 4. Nominale premies basisverzekering per verzekeraar (maandpremies, geen vrijwillig eigen risico, geen (collectiviteits)korting, naturapolis waar mogelijk, anders meest gelijkend).

[1] CZ geeft bij minder dan 1.000 deelnemers een 1% lagere korting op de aanvullende verzekering.

[2] Menzis geeft 1% administratievergoeding voor ingehouden premies, daarnaast stelt Menzis een projectbudget beschikbaar voor (zorg)projecten.

[3] Zilveren Kruis geeft alleen korting wanneer de gemeente de premies inhoudt en doorbetaalt.

[4] Zorg en Zekerheid geeft buiten kernwerkgebied een lagere korting.

[5] Exclusief korting en vrijwillig eigen risico.

[6] Dit gemiddelde is berekend door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat om de gemiddelde nominale premie op basis van de werkelijke nominale premies 2021 inclusief collectieve contracten gewogen op basis van verzekerdenaantallen 2020. In dit gemiddelde is daarom de verleende korting wel meegenomen.

[7] Exclusief korting en vrijwillig eigen risico.

[8] Maar vaak wel voor bepaalde behandelingen die de huisarts voorschrijft of naar doorverwijst.

[9] Bij ontvangers van zorgtoeslag die een acceptgiro van het CJIB ontvangen voor de bestuursrechtelijke premie wordt deze verrekend met de zorgtoeslag: deze wordt in die gevallen dus rechtstreeks aan het CJIB overgemaakt.

[10] Klik hier voor de publicatie van de uitstroomregeling, inclusief toelichting.

Houd mij op de hoogte van nieuwe artikelen

Meld je direct aan.


Vragen over een nieuwsitem?